Udělat to tak aby to chladilo, to umí každý, aby to nestálo moc a něco to vydrželo, to je kumšt!

flash


Chlazení a mražení

Rozvaděče RCHU pro chladírny a mrazírny

Rozvaděče RCHU pro chladírny a mrazírny
Rozvaděče RCHU pro chladírny a mrazírny
Rozvaděče RCHU pro chladírny a mrazírny
Rozvaděče RCHU pro chladírny a mrazírny

 


Pro technologie vyrábíme a dodáváme řídící rozcaděče

Přehled výrobního programu
-rozváděče pro chladící a mrazící boxy
-rozváděče pro rozjištění technologických zařízení
-rozváděče pro řízení a ovládání kondenzátorů a suchých chladičů
-rozváděče pro řízení přepínání zdrojů
-kompenzační rozváděče

První typovou řadou, kterou jsme uvedli na trh v roce 2008, byla řada rozváděčů RCHU 1 a 3.
 Jedná se o rozváděče pro řízení technologií chladících a mrazících boxů, zpracovatelských místností, skladů a klimatizací. Rozváděče RCHU 1 a 3 jsou vyráběny do jmenovitého proudu 25A. Pro řízení technologií se jmenovitým proudem nad 25A je aplikována výrobní řada RH.
Tato široká řada byla později doplněna i o rozváděče pro řízení zhlazování a zmrazování (šokové chlazení a mražení)
Rozváděče RCHU jsou osazovány zpravidla do plastových rozvodnic s krytím IP minimálně 54 až 65
Všechny rozváděče v tomto provedení jsou vybaveny průchodkami pro snadné zavedení kabelů do rozváděče. Pro jasné a bezchybné připojení jsou rozváděče osazeny svorkami pro připojení vodičů odpovídajícího průřezu.
Pro jištění jednotlivých obvodů jsou ve standardní řadě osazeny jističi se zkratovou odolností 10kA.  Celá výrobní řada rozváděčů RCHU je variabilní a jističe jednotlivých obvodů jsou vybírány podle konkrétní zátěže tak, aby bylo dodrženo bezpečné odpojení při zkratu a zároveň byly jednotlivé spotřebiče ochráněny proti přetížení.
Pro vlastní řízení procesu chlazení a mražení využívají tyto rozvaděče mikroprocesorové regulátory renomovaných výrobců s možností širokého spektra využití.
Vlastní regulace je pak nastavena dle požadavku zákazníka.
U aplikací pro řízení průběhu zmrazování a zchlazování lze tyto rozváděče vybavit interní tiskárnou.
Všechny rozváděče RCHU je možné použít i u centrálních sladících systémů a lze je doplnit i o centrální sběr dat.
V tomto případě má zákazník úplný přehled o teplotách a provozních či poruchových stavech na jednotlivých zařízeních v jednom PC.
Hlavní výhody řízení mikroprocesorovým regulátorem jsou: přesná teplota vypnutí, automatické odtávání s nastavením počtu cyklů za 24 hodin s ukončovací teplotou, možnost alarmu popřípadě hlášení alarmu na externí zařízení. Hlavní předností těchto regulátorů je plně automatická funkce a bezobslužný provoz.
Rozváděče pro rozjištění RH
 Další výrobní řadou firmy jsou rozjišťovací a ovládací rozváděče RH, jedná se o zpravidla oceloplechové rozvodnice osazené jistícími a spínacími prvky pro zabezpečení rozvodu elektrické energie do technologií. Tyto rozváděče jsou vyráběny do jmenovitého proudu hlavního vypínače 250A. V praxi tyto rozváděče nacházejí uplatnění zejména ve výrobních technologiích, technologiích budov, jako silové u systémů měření a regulace.  Pro řízení technologií chladíren a mrazíren zahrnuje tato výrobní řada i rozváděče vybavené regulátory Danfoss ADAP KOOL. Tyto systémy jsou využity převážně u chladících a klimatizačních systémů s elektronickou expanzí chladiva a pro řízení chladírenských technologií s příkonem nad 25A.
Jistící a spínací prvky jsou u těchto rozváděčů použity a voleny tak, aby byla dodržena všechna ustanovení norem a byla zajištěna bezpečnost zařízení a obsluhujícího personálu.

Rozváděče pro řízení kondenzátorů a suchých chladičů   RSCH
Tato výrobní řada je rozdělena do dvou skupin. První skupinu tvoří malé rozváděče pro ovládání ventilátorů kondenzátorů a suchých chladičů.
Tato výrobní řada RSCH je tvořena buďto jako samostatný rozváděč s jistícími a spínacími prvky včetně mikroprocesorového řízení, nebo jako modulární systém rozvodnic, kde ovládací část tvoří jeden rozváděč a silové části jsou v samostatných rozváděčích.
Toto řešení lze aplikovat jako jeden celek, nebo je zde možnost rozdělení na silovou a ovládací část. Ovládací část může být umístěna ve strojovně popř. velíně a silová na chladiči jako takovém. Ovládání mikroprocesorovým regulátorem zabezpečuje spínání motorů tak, aby byly dodrženy časy mezi zapnutím a vypnutím předepsané výrobcem a byla zajištěna regulace teploty chladiče Pro řízení je možnost využít signálu od teplotního čidla přiloženého na trubce, od čidla umístěného v jímce u suchých chladičů s náplní vodou nebo nemrznoucí kapalinou.
Pro využití v chladící a klimatizační technice kde je zařízení naplněno regulovanou látkou, nebo F-plynem (chladivem) lze použít převodník tlaku.
V případě potřeby, u velkých klimatizačních systémů s použitím systému chlazení FREE COOLING je možné použít poslední stupeň regulace pro napojení zkrápění (nástřik vody do vzduchu v prostoru nasávání ventilátorem)
Silová část u modulárního systému je rozdělena po 6 ventilátorech, popřípadě dvojic ventilátorů.
Druhou část rozváděčů RSCH tvoří rozváděče pro atypické aplikace, jedná se hlavně o centrální systémy chlazení budov, kde je použito více suchých chladičů nebo více chladících okruhů.
Rozváděče RZ pro řízení přepínání zdrojů

 V současné době novou výrobní řadou je řada rozváděčů pro řízení přepínání zdrojů.
Tato řada rozváděčů je dodávána většinou jako celek se záložním zdrojem.
Rozváděče RZ slouží k řízení přepínání zdrojů pro zařízení, které nesmí být vypnuto z důvodu značných škod při výpadku, nebo z důvodu náročného obnovení procesu.  Využití tyto rozváděče nacházejí nejen u serveroven, telefonních ústředen v IT oblasti, ale i u technologií, jako jsou stroje na výrobu plastových výrobků, odvětrání.
RZ rozváděče jsou osazeny mikroprocesorovým řízením, které zajišťuje přepnutí na záložní zdroj při výpadku sítě bez poklesu napětí. Na straně záložního zdroje zde může být jak UPS, tak i elektrogenerátor.
K rozvaděčům RZ dodáváme elektrocentrály se spalovacím dieselovým, benzínovým motorem, nebo s motorem na ZP a LPG
Rozváděče RKP
Do sortimentu rozváděčů vyráběných naší firmou patří i kompenzační rozváděče pro kompenzaci jalového výkonu technologií. Tyto rozváděče nacházejí uplatnění u mrazíren a chladíren, kde je použita regulace výkonu motorů kompresorů a dochází vlivem provozu zařízení k nadměrnému posunutí účiníku.
Všechny rozváděče, které naše firma vyrábí, můžeme na přání zákazníka vybavit GSM modemem, nebo aplikovat rozhraní Ethernet pro snadnou kontrolu a hlášení stavu přes síť internet.
Toto provedení přináší velký užitný komfort, přehled stavu zařízení a umožňuje i napojení na servisní organizaci a zrychluje tak servisní zásah při náhlém výpadku nebo poruše.

Při vlastní výrobě a montáži dbáme na komfort a kvalitu, proto u všech našich výrobků používáme kvalitní komponenty, provádíme pravidelně kontrolu jakosti a kompletnosti. Všechny výrobní řady jsou podrobeny zkouškám dle ČSN EN 60439 v elektrotechnickém zkušebním ústavu a splňují všechny náležitosti zákona 22/1997 sb. O uvádění výrobků na trh.
 
Tel: 317471095
GSM: 721 055 519
FAX: 317 471 095
e-mail: info@chciklimu.cz
Cool trade engineering, s.r.o.
Poděbradská 174/8
190 00 Praha 9
IČ: 28874013 DIČ: CZ28874013
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
městským soudem v Praze,
oddíl C vložka 150465
Číslo účtu: 228359386 / 0300 | Datová schránka: fj67u4m