Udělat to tak aby to chladilo, to umí každý, aby to nestálo moc a něco to vydrželo, to je kumšt!

flash

Mobilní klimatizace

Chladicí boxy, mrazicí boxy, chlazení technologických procesů, chlazení živnostenské, průmyslové chlazení, chlazení nápojů, výdejní chladicí vitríny, šokové zchlazovací zařízení a zmrazovače, prodejní chladicí zařízení a jiné technologie dodáváme od projektu až po montáž, včetně následného servisu.

Ochlazovače vzduchu

Tepelná čerpadla dodáváme od projektu až po vlastní realizaci. Současně s tepelnými čerpadly nabízíme dodávku a montáž systémů pro topení rodiných domů a malých komerčních objektů. Tepelná čerpadla konstruujeme, vyrábíme a poskytujeme plnou technickou podporu těchto produktů včetně školení a certifikace.

Split klimatizace

Klimatizační zařízení od návrhu po montáž pro byty, chaty, domy a komerční objekty. Klimatizace pro výrobní prostory, klimatizace trafostanic, rozvoden a klimatizace pro technické místnosti. Vyrábíme a dodáváme HVAC zařízení pro prostory s nebezpečím výbuchu, chemické, farmaceutické provozy a pro důlní a strojírenský průmysl.

Okenní klimatizace

Zabýváme se výrobou a montáží řídících rozvaděčů pro MaR, chladírenské a mrazírenské technologie, rozvaděčů pro řízení technologických celků, dodáváme kompenzační rozvaděče. Firma je certifikována pro revizní činnost v oblasti elektrických zařízení, v oblasti F- plynů a regulovaných látek, tlakových nádob. Do činnosti firmy Cool trade engineering patří i odborný technický dohled, mentoring a vzdělávání.
Rozváděče pro chladící a mrazící boxy

Rozváděče pro chladící a mrazící boxy

Obecně o tom, jakým předpisům a zkouškám rozváděče povinně podléhají

Rozváděče pro chladírenskou a klimatizační techniku

Vážení kolegové, chlaďaři,

rád bych se touto cestou podělil o pár základních informací o rozváděčích pro chladírenskou a klimatizační techniku. Rozváděče je třeba brát jako samostatné výrobky a to u všech zařízení, kde vlastní ovládání chladícího okruhu není přímo uvnitř tohoto zařízení - např. ovládání chladících stolů, mrazících a chladících zařízení jakožto spotřebičů, které mají prohlášení o shodě vydané výrobcem.

V ostatních případech, zejména u chladících, mrazících boxů a ostatních technologií, řídí okruh rozváděč, který je zcela samostatným výrobkem a jeho vlastní uvedení na trh má svá pravidla.

Osobně jsem si vědom obecné nezávaznosti norem, ale pro vlastní stavbu rozváděče je třeba vést v patrnosti základní normy i nařízení, které se tohoto výrobku týkají.

V prvopočátku je třeba vnímat i značná rizika spojená s provozem elektrického zařízení - nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nebezpečí vzniku a šíření požáru a následné poškozování lidského zdraví či škody na majetku.

Vzhledem ke zpřísňování legislativy a sjednocování norem a předpisů v rámci evropské unie, ale zejména z důvodu minimalizace výše uvedených rizik, je jen otázkou času, kdy se náležitosti stran rozváděčů stanou předmětem kontrol státu i orgánů Evropské unie.

Je třeba úplně se oprostit od obecného názoru, že rozváděč je stavebnice z komponent zakoupených u dodavatele elektromateriálu a jeho instalace tudíž nevyžaduje žádné další opatření či dodatečnou pozornost.

Mezi chlaďaři panuje i takový názor, že pokud se u technologie použije pro řízení rozváděč, stačí po ukončení instalace před uvedením do provozu pouze výchozí revize.

Každý rozváděč musí mít označení CE a výrobní štítek.

Umístění označení CE na výrobek bez předchozího schválení zkušebnou je nezákonné a podléhá pokutě.

Faktem je rovněž skutečnost, že pokud certifikovaný revizní technik umožní uvést do provozu elektrozařízení, na něž nebylo vydáno prohlášení o shodě, vystavuje se tím pokutě a riskuje, že mu bude odebráno odborné osvědčení.

Vlastní elektroinstalace chladícího boxu může být uvedena do provozu až po provedení výchozí revize a to jak podle ČSN 33 2000-6, tak podle ČSN 33 1500. U takovéto elektroinstalace se reviduje nejen zařízení, topení, ventilátory, kompresor, ale i elektrická vedení mezi nimi.

Revize na těchto zařízeních může provádět osoba proškolená podle paragrafu 9 vyhlášky 50 z roku 1978 pro kategorie elektrických zařízení E2A.

Podle zákona č.22/1997 každý výrobek před uvedením na trh musí být pro tento trh způsobilý a na základě prověření v místě výroby musí výrobce na tento výrobek vydat prohlášení o shodě.

U rozváděčů platí, že výrobce může prohlášení o shodě vydat pouze na výrobek, který je ve shodě s ČSN EN 60439. Vlastní způsobilost a skutečnost, zda výrobek normě odpovídá, ověřuje státem akreditovaná organizace.

V České republice je to například Elektrotechnický zkušební ústav Praha.

Pokud výrobce na základě osvědčení od elektrotechnického zkušebního ústavu vyrobí výrobek (rozváděč), vydá na něj prohlášení o shodě a je za tento výrobek odpovědný.

Rozváděč vyrobený certifikovanou organizací musí mít označení CE a kromě prohlášení o shodě musí jeho základní dokumentace obsahovat také i údaje o výstupní kontrole.

U kusových zkoušek - dnes je protokol o kusové zkoušce nahrazen protokolem o kontrole jakosti a kompletnosti výrobku - panuje obecně názor, že tento dokument prohlášení o shodě nahrazuje. To však není pravda, protože podle ČSN EN 60439 existují pouze dvě skupiny rozváděčů a obě dvě podléhají zkouškám.

Vlastní zkoušky, které se na rozváděčích provádějí, jsou náročné nejen na znalosti elektrotechniky, ale i na prostředí a použité měřící přístroje.

V "normálních" podmínkách běžné chladírenské firmy de facto není možné tyto zkoušky provádět. Dalším nezanedbatelným faktorem je i ekonomická stránka věci, zejména náklady na pořízení zkušebních měřících přístrojů.

Co se týká vlastní definice pojmu rozváděč, je dána normou ČSN EN 60439.

Za rozváděč je považováno každé zařízení, které obsahuje jeden nebo více jistících prvků v kombinaci s prvky spínacími, regulačními a měřícími.

Za rozváděč je považováno každé zařízení, byť i regulátor s jističem v plastové rozvodnici, sloužící jako orientační teploměr pro odečet hodnoty teploty, kterou provádí konečný uživatel při kontrole zařízení.

Vzhledem k výše uvedené definici rozváděče je třeba brát na zřetel i část normy ČSN EN 60439, která jasně hovoří o způsobu provedení rozváděčů, zejména pak i o způsobu provádění zkoušek a měření a sice u rozváděčů TTA ( typově zkoušený rozváděč) a PTTA ( částečne typově zkoušený rozváděč.

U TTA (typově zkoušený rozváděč) platí pro splnění předpokladů úspěšnosti výrobku následující pravidla.

Rozváděč musí provedením prokazatelně odpovídat stanovenému typu nebo sestavě dle normy ČSN EN 60439. Na základě zkoušek provedených certifikovanou organizací musí výrobce k rozváděči přiložit prohlášení o shodě s výše uvedenou normou.

U PTTA (částečně typově zkoušený rozvaděč) platí, že za rozvaděč PTTA je považován rozváděč obsahující jak uspořádání typově zkoušená, tak i typově nezkoušená a to za předpokladu, že uspořádání typově nezkoušená jsou odvozena - například výpočtem - od uspořádání typově zkoušených a vyhovujících zkouškám.

V praxi to znamená třeba nahrazení regulátoru v řídícím rozváděči při dodržení jmenovitých hodnot relé a napájení regulátoru.

Takto „upravený“ rozváděč by měl po provedení zkoušek odpovídat PTTA. Veškeré změny by každopádně měly být řešeny s výrobcem rozváděče. Rovněž je vhodné používat jako náhradní díly pouze ty komponenty, které odpovídají typové řadě daného výrobku. Za předpokladu provedení zkoušek minimálně v rozsahu předepsaném ČSN 33 1500 tak rozváděč i po výměně jednoho dílu zůstane rozváděčem PTTA.

Dle mého názoru je mezi chlaďaři věnováno rozváděčům méně pozornosti než by bylo žádoucí a související vlastní potencionální rizika bezpečnosti i strach z pokut jsou vytlačeny do ústraní. Pokud by tento článek vnesl alespoň trochu světla do tohoto temného a neprobíraného tématu, byl bych tomu velmi rád.

Autor: Václav LOM

Zpět

Tel: 317471095
GSM: 721 055 519
FAX: 317 471 095
e-mail: info@chciklimu.cz
Cool trade engineering, s.r.o.
Poděbradská 174/8
190 00 Praha 9
IČ: 28874013 DIČ: CZ28874013
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
městským soudem v Praze,
oddíl C vložka 150465
Číslo účtu: 228359386 / 0300 | Datová schránka: fj67u4m