Udělat to tak aby to chladilo, to umí každý, aby to nestálo moc a něco to vydrželo, to je kumšt!

flash

Mobilní klimatizace

Chladicí boxy, mrazicí boxy, chlazení technologických procesů, chlazení živnostenské, průmyslové chlazení, chlazení nápojů, výdejní chladicí vitríny, šokové zchlazovací zařízení a zmrazovače, prodejní chladicí zařízení a jiné technologie dodáváme od projektu až po montáž, včetně následného servisu.

Ochlazovače vzduchu

Tepelná čerpadla dodáváme od projektu až po vlastní realizaci. Současně s tepelnými čerpadly nabízíme dodávku a montáž systémů pro topení rodiných domů a malých komerčních objektů. Tepelná čerpadla konstruujeme, vyrábíme a poskytujeme plnou technickou podporu těchto produktů včetně školení a certifikace.

Split klimatizace

Klimatizační zařízení od návrhu po montáž pro byty, chaty, domy a komerční objekty. Klimatizace pro výrobní prostory, klimatizace trafostanic, rozvoden a klimatizace pro technické místnosti. Vyrábíme a dodáváme HVAC zařízení pro prostory s nebezpečím výbuchu, chemické, farmaceutické provozy a pro důlní a strojírenský průmysl.

Okenní klimatizace

Zabýváme se výrobou a montáží řídících rozvaděčů pro MaR, chladírenské a mrazírenské technologie, rozvaděčů pro řízení technologických celků, dodáváme kompenzační rozvaděče. Firma je certifikována pro revizní činnost v oblasti elektrických zařízení, v oblasti F- plynů a regulovaných látek, tlakových nádob. Do činnosti firmy Cool trade engineering patří i odborný technický dohled, mentoring a vzdělávání.
Recenze rozváděče RCHM

Recenze rozváděče RCHM

Recenze v pořadí druhého vzorku, tentokrát se jedná o vzorek rozváděče RCHM

Vzorek č.2

Hodnocení výrobku

použité komponenty 3
provedení 3
rizika 3
dokumentace 5

celkové hodnocení 4

Další z rozváděčů, který má své zastoupení v řadě těch, které se dají koupit u velkoobchodníků, je -stejně jako vzorek 1 - tvořen plastovou rozvodnicí ABB s krytím IP 54/20. Na rozdíl od vzorku č. 1 je tato rozvodnice osazena průchodkami pro kabely. To poněkud zjednodušuje montáž. Na druhou stranu jsou ale průchodky osazené za svorkovnicemi PE a N, což zabraňuje možnosti použít pro utažení průchodek klíč. Bez demontáže svorkovnic je to prakticky nemožné. Pokud porovnáme množství průchodek s počtem kabelů, které je třeba do rozváděče zapojit, dospějeme k závěru, že výrobce mohl být trochu štědřejší a průchodek měl osadit více.

Výrobce neakceptoval možnost montáže s vývody shora . Pokud je tedy potřeba, což v mnoha případech bývá, musí mechanik na místě při montáži rozváděč rozebrat, otočit sestavu komponentů o 180 stupňů a zase rozváděč sestavit. Vzdor tomu, že si na místě většina montérů tuto práci s úpravou dá, zůstává přesto jedna docela závažná skutečnost, která je dle mého názoru pro zmíněnou úpravu podstatná. Změnou pozice vnitřní části provede mechanik zásah, po kterém je možné celkem jednoduše rozporovat uznání záruky v případě, že se v záruční době vyskytne v rozváděči problém.

Výrobce rozváděče vybavil rozvodnici postraním vypínačem, který sice splňuje požadavky proudového zatížení, ale jeho montáž je zásahem do konstrukce rozvodnice a bez přezkoušení není tudíž možné s určitostí stanovit výše uvedené krytí. Vzhledem ke skutečnosti, že výrobce nepředložil protokol od zkušebního orgánu, je deklarované krytí pouze informací o tom, jaké krytí měla rozvodnice před tím, než ji začali osazovat. Při otočení vnitřní části rozváděče nastává problém s délkou vodičů, které k tomuto vypínači vedou. Jsou krátké. Poloha vypínače při otočení také neodpovídá.

Použité komponenty jsou zvoleny celkem vhodně. Hlavní vypínač má sice zkratovou odolnost pouze 6kA, ale vzhledem k tomu, že výrobce žádnou zkratovou odolnost nedeklaruje, je tento parametr na spodní hranici tolerance akceptovatelný. U tohoto rozváděče výrobce neprovedl rozjištění jednotlivých obvodů, což v případě měření částí pod napětím znamená, že nemusí být možné toto měření provést. Jištění jednotlivých obvodů zde je pouze hlavním vypínačem 16A. Použitá relé pro odtávání a kompresor odpovídají proudovému zatížení a mají jeden volný silový kontakt. Ten je možno použít v nouzi jako náhradu pro překlenutí období, kdy při opravě u sebe mechanik nemá náhradní relé a závada je způsobena vadným kontaktem relé stávajícího.

Použitý regulátor PCR 300 splňuje všechny požadavky pro kvalitní řízení chladícího okruhu. Tento regulátor má oproti jiným modelům velice jednoduché programové prostředí a se svými 19 parametry ho naprogramuje každý mechanik vcelku rychle a správně.

Regulátor bohužel pracuje pouze se sondami PTC, takže není tak všestranný jako regulátor XR60D, kterým byl osazen vzorek č.1.

Zapojení regulátoru je provedeno kompletně a všechny vývody jsou vyvedeny na svorky. K vlastnímu zapojení je třeba dodat, že u tohoto rozváděče výrobce šetřil časem poněkud méně než výrobce vzorku č.1, ale stejně tak si nelámal hlavu s vlastní montáží u zákazníka a případnou výměnou jednotlivých komponent při provádění servisu.

Podle způsobu provedení i podle zvolených komponent je tento vzorek napodobeninou vzorku č. 1 a naopak.
Nelze jasně říci, zda dříve existovalo vejce nebo slepice, ale co se týká vzorků 1 a 2, je evidentní, že oba výrobci používají podobný způsob montáže, podobné komponenty a na rozváděč jako takový mají velmi podobný pohled.
Za účelem posouzení a porovnání s požadavky zákonných předpisů byla u tohoto výrobku podrobena bližšímu prozkoumání i dokumentace.

K rozváděči je přiloženo schéma zapojení. Schéma zapojení a skutečný stav odpovídají. K regulátoru je v rozváděči přiložen návod na nastavení parametrů. Výrobce přiložil k rozváděči i protokol o provedení kusové zkoušky opatřený razítkem technická kontrola. Nicméně, toto razítko neodkazuje na číslo revizního technika a ani na zkušební orgán.

Na rozváděči je symbol CE a rozváděč má výrobní štítek s údaji, které jsou požadovány zákonem 22/1997 Sb. a normou ČSN 60 439. Výrobce nepředložil certifikát zkušebního orgánu a není tedy oprávněn označit výrobek symbolem CE. Výrobce nedodal k rozváděči návod na montáž, obsluhu, údržbu a likvidaci zařízení. Protokol o jakosti a kompletnosti výrobku byl u tohoto rozváděče nahrazen protokolem o kusové zkoušce, což není dostačující.

Výrobek neprošel schvalovacím procesem dle ČSN 60 439 a nesplňuje tedy náležitosti zákona 22/1997 Sb. Celkové hodnocení výrobku je 4, po technické stránce rozváděč s jistou mírou tolerance splňuje požadavky, ale výrobce velmi zanedbal dokumentaci a s ní související náležitosti. Opět, stejně jako u vzorku č.1, je vidět, že výrobce rozváděče vyrábí „na koleně“ bez patřičné certifikace a dokumentací ani jejími náležitostmi se nezabývá.

Autor: Václav LOM

Zpět

Tel: 317471095
GSM: 721 055 519
FAX: 317 471 095
e-mail: info@chciklimu.cz
Cool trade engineering, s.r.o.
Poděbradská 174/8
190 00 Praha 9
IČ: 28874013 DIČ: CZ28874013
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
městským soudem v Praze,
oddíl C vložka 150465
Číslo účtu: 228359386 / 0300 | Datová schránka: fj67u4m