Udělat to tak aby to chladilo, to umí každý, aby to nestálo moc a něco to vydrželo, to je kumšt!

flash

Mobilní klimatizace

Chladicí boxy, mrazicí boxy, chlazení technologických procesů, chlazení živnostenské, průmyslové chlazení, chlazení nápojů, výdejní chladicí vitríny, šokové zchlazovací zařízení a zmrazovače, prodejní chladicí zařízení a jiné technologie dodáváme od projektu až po montáž, včetně následného servisu.

Ochlazovače vzduchu

Tepelná čerpadla dodáváme od projektu až po vlastní realizaci. Současně s tepelnými čerpadly nabízíme dodávku a montáž systémů pro topení rodiných domů a malých komerčních objektů. Tepelná čerpadla konstruujeme, vyrábíme a poskytujeme plnou technickou podporu těchto produktů včetně školení a certifikace.

Split klimatizace

Klimatizační zařízení od návrhu po montáž pro byty, chaty, domy a komerční objekty. Klimatizace pro výrobní prostory, klimatizace trafostanic, rozvoden a klimatizace pro technické místnosti. Vyrábíme a dodáváme HVAC zařízení pro prostory s nebezpečím výbuchu, chemické, farmaceutické provozy a pro důlní a strojírenský průmysl.

Okenní klimatizace

Zabýváme se výrobou a montáží řídících rozvaděčů pro MaR, chladírenské a mrazírenské technologie, rozvaděčů pro řízení technologických celků, dodáváme kompenzační rozvaděče. Firma je certifikována pro revizní činnost v oblasti elektrických zařízení, v oblasti F- plynů a regulovaných látek, tlakových nádob. Do činnosti firmy Cool trade engineering patří i odborný technický dohled, mentoring a vzdělávání.
Recenze rozváděče PRCH

Recenze rozváděče PRCH

Recenze rozváděče PRCH 2/2

Rozváděče pro chladící a mrazící boxy - část II.

O tom, jakým způsobem se rozváděče pro chladící a mrazící boxy vyrábějí, jak by se vyrábět měly a jaká pravidla platí pro jejich uvádění na trh, jsem již psal v minulém vydání Zpravodaje. Dnes bych se rád zaměřil na podrobnější posouzení jednotlivých rozváděčů a prostřednictvím tohoto článku představil ty, které jsou v současné době uvedeny na českém trhu a většině nás, „montážních pracovníků „ jsou známy. I přes skutečnost, že rozváděčů je na českém trhu daleko větší množství, tato recenze je zaměřena na ty, které jsou v chladící technice nejznámější.

Pro posouzení mám k dispozici celkem čtyři výrobky od různých dodavatelů, které jsou na našem trhu zastoupeny poměrně široce a většina obchodníků s komponenty pro chladící a klimatizační techniku je nabízí. Postupně Vám tedy prostřednictvím Zpravodaje o nich přineseme informace.

Od každého ze čtyř výrobců jsme vybrali jeden referenční vzorek v podobném provedení tak, aby bylo při srovnávání možno posoudit kompatibilitu a shodné parametry.

Relevantní výsledek recenze zajistí pouze metoda „měření stejným metrem“. Ta nezvýhodňuje ani nepoškozuje zúčastněné a porovnávané.

Před vlastním posouzením je nutné rovněž říci, že v této recenzi záměrně neuvádíme jména výrobců a ani distributorů, protože cílem tohoto porovnání není zviditelnění či poškození výrobců a prodejců, ale pouze porovnání jednotlivých výrobků tak, aby si o nich každý mohl vytvořit svůj názor.

Při hodnocení jsem se zaměřil nejen na vlastní provedení rozváděče, ale zejména na posouzení splnění předpokladů pro uvedení na trh dle zákona č. 22/1977sb.

Vzorek č. 1

Tento, na českém trhu asi nejvíce rozšířený rozváděč pro malé chladící a mrazící technologie, je sestaven z plastové rozvodnice ABB o krytí IP 54/20. Pro rozvod elektrické energie je osazen ve spodní části dvěma potenciálními svorkovnicemi pro připojení PE a N vodičů. Způsob jejich upevnění a umístění není úplně optimální. Výrobce asi předpokládal, že veškeré vývody povedou shora. V opačném případě by totiž svorkovnice byla překryta vstupními kabely a při instalaci kabelových průchodek by šroubky na těchto svorkovnicích byly nepřístupné. Svorkovnice navíc nejsou označené, takže při montáži je třeba tuto důležitou informaci doplnit. Jako hlavní vypínač je použit jistič ASN 32A. U tohoto prvku narážíme na další problém. S přihlédnutím k nejčastějším typům aplikací, kde je v přívodním kabelu použit vodič o průřezu 2,5mm jištěný většinou jističem 16A s charakteristikou C, je tato hodnota zcela zbytečně předimenzována a s jistotou můžeme říci, že se jedná pouze o hlavní vypínač.

Další jističe s výjimkou toho, že se jedná o výběhové typy, které nejsou již u obchodníků s elektro komponenty běžně k dostání, celkem vyhovují a svou funkci splňují. V případě nutnosti výměny některého z jističů na místě tak může nastat problém.

Použitá relé mají dostatečné kontakty pro proudy odpovídající běžnému zařízení a jištění je rovněž odpovídající.

Použitý regulátor Dixell XR 60D je běžný regulátor, který splní všechny nároky kladené na správné fungování chladírenské technologie. Zapojení regulátoru je provedeno pouze z části. Některé vývody rozváděče jsou ukončeny na připojovacích svorkách, některé ovšem nejsou z regulátoru vůbec vyvedeny a je tedy nutné připojit se při vlastní montáži přímo na svorky tohoto regulátoru. K vlastnímu zapojení je třeba dodat, že u tohoto rozváděče výrobce šetřil časem a nelámal si hlavu s vlastní montáží u zákazníka ani s případnou výměnou jednotlivých komponent při provádění servisu.

Jednoduše řečeno, takto zhotovený rozváděč je pouze polotovarem a při vlastní instalaci bude nutné jej na místě tzv. „dozapojit“. Do rozváděče jsou vloženy dvě sondy NTC k regulátoru a sada tří kusů kabelových průchodek.

Jedním z dalších nedostatků je skutečnost, že množství přibalených kabelových průchodek je nedostatečné a nejsou ani osazeny. Nechci se dotknout chlaďařů, kteří provádějí vlastní instalace těchto rozváděčů, ale kolik z nich je vybaveno vykružovací frézou pro vrtání otvorů o průměru 25/32mm ?

Stejně tak je tomu i s malým šroubovákem pro utahování šroubků na připojovacích svorkách regulátoru. Ze účelem vlastního posouzení a porovnání s požadavky zákonných předpisů byla u tohoto výrobku podrobena bližšímu zkoumání i dokumentace.
K rozváděči je přiloženo schéma zapojení, ale je v něm uveden jiný regulátor ( PCR 300). Schéma zapojení a skutečný stav odpovídá. K regulátoru je v rozváděči přiložen návod na nastavení parametrů. Regulátor je ovšem v nastavení továrním.

Výrobce k rozváděči přiložil i protokol o provedení kusové zkoušky. Na rozváděči je symbol CE a rozváděč má výrobní štítek s údaji, které jsou požadovány zákonem22/1997 Sb. a normou ČSN 60 439.

Výrobce nepředložil oprávnění (certifikát) od zkušebního orgánu a není tudíž oprávněn výrobek označit symbolem CE. Výrobce nedodal k rozváděči návod na montáž, obsluhu, údržbu a likvidaci zařízení. Protokol o jakosti a kompletnosti výrobku byl nahrazen protokolem o kusové zkoušce. To není dostačující.

Výrobek neprošel schvalovacím procesem dle ČSN 60 439 a nesplňuje tedy náležitosti zákona 22/1997 Sb.

Pokud by výrobce „dotáhl do konce“ proces schválení a dal si trochu více práce s vlastním zapojením, byl by tento rozváděč celkem vhodným výrobkem pro danou aplikaci.

K vlastnímu hodnocení s přihlédnutím k požadavkům norem a zákona tento rozváděč hodnotím následovně:

  • Použité komponenty - plusy: dobrý regulátor, kompaktní rozvodnice          mínusy: použité výběhové typy jističů, nevhodné potencionální svorkovnice, nedostatečné množství kabelových průchodek.
  • Provedení: odpovídá rychlosti sestavení, ale dalo by se zlepšit.
  • Rizika: značná, neboť tento výrobek není způsobilý dle zákona 22/1997 Sb.
  • Dokumentace: nedostačující.

Celkové hodnocení 4

Autor: Václav LOM

Zpět

Tel: 317471095
GSM: 721 055 519
FAX: 317 471 095
e-mail: info@chciklimu.cz
Cool trade engineering, s.r.o.
Poděbradská 174/8
190 00 Praha 9
IČ: 28874013 DIČ: CZ28874013
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
městským soudem v Praze,
oddíl C vložka 150465
Číslo účtu: 228359386 / 0300 | Datová schránka: fj67u4m