Udělat to tak aby to chladilo, to umí každý, aby to nestálo moc a něco to vydrželo, to je kumšt!

flash

Mobilní klimatizace

Chladicí boxy, mrazicí boxy, chlazení technologických procesů, chlazení živnostenské, průmyslové chlazení, chlazení nápojů, výdejní chladicí vitríny, šokové zchlazovací zařízení a zmrazovače, prodejní chladicí zařízení a jiné technologie dodáváme od projektu až po montáž, včetně následného servisu.

Ochlazovače vzduchu

Tepelná čerpadla dodáváme od projektu až po vlastní realizaci. Současně s tepelnými čerpadly nabízíme dodávku a montáž systémů pro topení rodiných domů a malých komerčních objektů. Tepelná čerpadla konstruujeme, vyrábíme a poskytujeme plnou technickou podporu těchto produktů včetně školení a certifikace.

Split klimatizace

Klimatizační zařízení od návrhu po montáž pro byty, chaty, domy a komerční objekty. Klimatizace pro výrobní prostory, klimatizace trafostanic, rozvoden a klimatizace pro technické místnosti. Vyrábíme a dodáváme HVAC zařízení pro prostory s nebezpečím výbuchu, chemické, farmaceutické provozy a pro důlní a strojírenský průmysl.

Okenní klimatizace

Zabýváme se výrobou a montáží řídících rozvaděčů pro MaR, chladírenské a mrazírenské technologie, rozvaděčů pro řízení technologických celků, dodáváme kompenzační rozvaděče. Firma je certifikována pro revizní činnost v oblasti elektrických zařízení, v oblasti F- plynů a regulovaných látek, tlakových nádob. Do činnosti firmy Cool trade engineering patří i odborný technický dohled, mentoring a vzdělávání.

Nový zákon o ochraně ovzduší

Zákon 73/2012 sb. upravuje pravidla pro zacházení s látkami, které poškozují ozonosféru země. S platností od 1.9.2012 tak dochází k harmonizaci české legislativy  sES nařízením 842/2008

Částka 28 Sbírka zákonůč. 73 / 2012 Strana 853

73

ZÁKON

ze dne 7. února 2012

o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
Parlament se usnesl na tomto zákoněČeské republiky:


§1

Předmět úpravy

(1) Tento zákon navazuje na přímo použitelné
předpisy Evropské unie1), 2) a upravuje práva a povinnosti
osob a působnost správních úřadů
při ochraně
ozonové vrstvy Země
a klimatického systému Země
před nepříznivými účinky regulovaných látek podle
článku 3 odst. 4 nařízení č. 1005/2009 o látkách, které
poškozují ozonovou vrstvu, v platném znění (dále jen
„regulovaná látka“), a fluorovaných skleníkových
plynů.

(2) Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí
Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne
22. června 1998 o postupu při poskytování informací
v oblasti technických norem a předpisů
a pravidel pro
služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/
/48/ES.
1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2010 o látkách, které poškozují ozonovou
vrstvu, v platném znění.

2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ze dne 17. května 2006 o některých fluorovaných skleníkových
plynech.
Nařízení Komise (ES) č. 303/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky a podmínky pro vzájemné uznávání k certifikaci společností a pracovníků,
pokud jde o chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla obsahující některé fluorované skleníkové plyny.
Nařízení Komise (ES) č. 304/2008, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví
minimální požadavky na certifikaci společností a pracovníků
a podmínky pro vzájemné uznávání certifikace, pokud jde

o stacionární systémy požární ochrany a hasicí přístroje obsahující některé fluorované skleníkové plyny.
Nařízení Komise (ES) č. 305/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 842/2006 stanoví minimální požadavky na certifikaci pracovníků
provádějících znovuzískávání některých fluorovaných
skleníkových plynů
z vysokonapěťových spínacích zařízení a podmínky pro vzájemné uznávání této certifikace.
Nařízení Komise (ES) č. 306/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 842/2006 stanoví minimální požadavky na certifikaci pracovníků
provádějících znovuzískávání rozpouštědel na bázi
některých fluorovaných skleníkových plynů
ze zařízení a podmínky pro vzájemné uznávání této certifikace.
Nařízení Komise (ES) č. 307/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 842/2006 stanoví minimální požadavky na školicí programy a podmínky pro vzájemné uznávání osvědčení o školení
pracovníků, pokud jde o klimatizační systémy některých motorových vozidel obsahujících některé fluorované skleníkové
plyny.
Nařízení Komise (ES) č. 308/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 842/2006 stanoví forma oznámení školicích a certifikačních programůčlenských států.
Nařízení Komise (ES) č. 1493/2007 ze dne 17. prosince 2007, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 842/2006 zavádí formát pro zprávu předkládanou výrobci, dovozci a vývozci některých fluorovaných skleníkových
plynů.
Nařízení Komise (ES) č. 1494/2007 ze dne 17. prosince 2007, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 842/2006 stanoví způsob označování a další požadavky na označování produktů
a zařízení obsahujících určité fluorované
skleníkové plyny.
Nařízení Komise (ES) č. 1497/2007 ze dne 18. prosince 2007, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví standardní požadavky na kontrolu těsnosti stacionárních systémů
požární ochrany obsahujících
některé fluorované skleníkové plyny.
Nařízení Komise (ES) č. 1516/2007 ze dne 19. prosince 2007, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví standardní požadavky na kontrolu těsnosti stacionárních chladicích a klimatizačních
zařízení a tepelných čerpadel obsahujících některé fluorované skleníkové plyny.

Strana 854 Sbírka zákonůč. 73 / 2012 Částka 28

§2

Základní pojmy

Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) provozovatelem osoba skutečně
zajišťující technický
provoz zařízení, které obsahuje fluorované
skleníkové plyny; není-li známa nebo neexistuje,
považuje se za provozovatele vlastník takového
zařízení,
b) recyklací výrobků
zpracování vyřazených výrobků
za účelem znovuzískání regulovaných látek
nebo fluorovaných skleníkových plynů
a materiálového
využití.

§3

Zneškodnění a znovuzískávání regulovaných látek

(1) Osoba, která nabude regulované látky, jejichž
použití je v rozporu s přímo použitelným předpisem
Evropské unie1), je povinna bez zbytečného odkladu,
nejpozději všakdo3 měsíců
od okamžiku nabytí těchto
látek, tyto látky zneškodnit. Pokud jí byl vydán certifikát
podle § 10 odst. 2 písm. g), zneškodní regulované
látky způsobem stanoveným v certifikátu. Pokud není
držitelem certifikátu, je povinna ve stejné lhůtě
zajistit
předání těchto látek osobě, která je držitelem certifikátu
(dále jen „certifikovaná osoba“), a o předání regulovaných
látek provést zápis, který pro účely kontroly
uchovává po dobu 5 let.
(2) Znovuzískávání regulovaných látek při odstranění
zařízení na konci jeho životnosti může vykonávat
pouze osoba,
a) která je certifikovanou osobou pro znovuzískávání
fluorovaných skleníkových plynů
podle přímo
použitelných předpisů
Evropské unie2), nebo

b) pro kterou tuto činnost vykonává certifikovaná
osoba pro znovuzískávání fluorovaných skleníkových
plynů
podle přímo použitelných předpisů
Evropské unie2).

§4

Podmínky provozu zařízení obsahujícího
regulované látky

(1) Zařízení obsahující nejméně
300 kg regulovaných
látek je možné provozovat pouze, pokud je v něm
instalován systém detekce úniků. Osoba provozující
toto zařízení kontroluje systém detekce úniků
alespoň
jednou za 12 měsíců.
(2) Osoba provozující zařízení s obsahem nejméně
3 kg regulovaných látek je povinna vést evidenční
knihu zařízení, uchovat ji pro účely kontroly v místě
provozu zařízení po dobu 5 let a předložit ji ke kontrole
na výzvu kontrolního orgánu. Do evidenční knihy
zařízení se zaznamenají

a) údaje podle článku 23 odst. 3 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009,

b) množství náplně
a druh regulované látky,

c) datum servisních činností,

d) úkony údržby a revize spojené se zařízením,
včetně
kontroly úniku regulované látky,

e) číslo certifikátu osoby provádějící servisní činnost,
její jméno, popřípadě
jména, příjmení a adresa,

f) stručný popis provedené činnosti, včetně
stručného
popisu závady,

g) výsledek provedené revize,

h) množství uniklé regulované látky zjištěné výpočtem,


i) množství a druh doplněného oleje,

j) množství znovuzískané regulované látky nebo
oleje a jejich další použití; při jejím předání certifikované
osoběčíslo jejího certifikátu, její jméno,
popřípadě
jména, příjmení a adresa,

k) připřechodu zařízení na jinou regulovanou látku
nebo fluorovaný skleníkový plyn označení této
nové regulované látky nebo fluorovaného skleníkového
plynu a jejich množství.

(3) Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“)
stanoví vyhláškou vzor evidenční knihy
zařízení.
§5

Označování výrobků
nebo zařízení, které obsahují
regulované látky

(1) Dovozce a vývozce výrobků
nebo zařízení,
které obsahují regulované látky, jsou povinni uvádět
v kolonce 31 celní deklarace název a označení regulované
látky a kód kombinované nomenklatury.
(2) Výrobce, dovozce, vývozce, prodejce a přepravce
výrobků
nebo zařízení, které obsahují regulované
látky, jsou povinni na vyžádání ministerstva, České
inspekce životního prostředí, České obchodní inspekce
nebo příslušného celního úřadu předložit dodací
list a celní doklady k jejich kontrole.
(3) Výrobky a zařízení obsahující regulované

Částka 28 Sbírka zákonůč. 73 / 2012 Strana 855

látky, u kterých přímo použitelný předpis Evropské
unie3) vyžaduje jejich označení, lze na území České
republiky uvést na trh jen, pokud je jejich označení
uvedeno v českém jazyce nebo slovenském jazyce.

§6

Poplatek za regulované látky

(1) Poplatníkem poplatku za regulované látky je
výrobce a dovozce regulovaných látek a výrobků, které
je obsahují.
(2) Předmětem poplatku za regulované látky jsou
regulované látky a výrobky, které je obsahují.
(3) Od poplatku za regulované látky se osvobozují
regulované látky použité jako vstupní suroviny pro
přepracování na jiné chemické sloučeniny.
(4) Základem poplatku za regulované látky je
množství regulované látky v kilogramech. Sazba poplatku
za regulované látky činí 400 Kč
za kilogram
regulované látky.
(5) Poplatek za regulované látky se vypočte jako
součin základu a sazby.
(6) Poplatková povinnost k poplatku za regulované
látky vzniká
a) uvedením regulované látky nebo výrobku, které ji
obsahují, na trh,
b) dovozem regulované látky nebo výrobku, které ji
obsahují, nebo
c) použitím regulované látky pro vlastní potřebu.

(7) Poplatek za regulované látky je splatný do
30. dubna roku následujícího po kalendářním roce, ve
kterém vznikla poplatková povinnost.
(8) Správcem poplatku za regulované látky je Česká
inspekce životního prostředí.
(9) Poplatek za regulované látky je příjmem Státního
fondu životního prostředí České republiky.
§7

Označování výrobků
a zařízení obsahujících
fluorované skleníkové plyny

Výrobky nebo zařízení, které obsahují fluorované
skleníkové plyny, u kterých přímo použitelné předpisy

Evropské unie2) vyžadují jejich označení, lze na území
České republiky uvést na trh jen, pokud je jejich označení
uvedeno v českém jazyce nebo slovenském jazyce.

§8

Hodnotící subjekt

(1) Činnost hodnotícího subjektu podle článku 11
nařízení Komise (ES) č. 303/2008, článku 11 nařízení
Komise (ES) č. 304/2008, článku 6 nařízení Komise
(ES) č. 305/2008 nebo článku 5 nařízení Komise (ES)
č. 306/2008 lze vykonávat pouze na základě
povolení
ministerstva.
(2) Žádost o vydání povolení podle odstavce 1
musí kromě
obecných náležitostí obsahovat
a) výpis z obchodního rejstříku nebo výpis ze živnostenského
rejstříku,
b) kompletní seznam zkušebních otázek,
c) kompletní seznam přístrojového vybavení pro
provádění praktických zkoušek, včetně
fotodokumentace,
výrobních čísel a majetkoprávní vztah
k tomuto vybavení,

d) vzor osvědčení o absolvování certifikační zkoušky,
e) popis činnosti hodnotícího subjektu, včetně
přípravy
žádosti o certifikát pro uchazeče,
f) informace pro uchazeče o průběhu zkoušek a zkušebních
podmínkách,
g) doklad o zaplacení správního poplatku.

(3) Ministerstvo vydá povolení, pokud žadatel
splňuje požadavky stanovené přímo použitelnými
předpisy Evropské unie2).
(4) Hodnotící subjekt je povinen
a) postupovat v souladu se zkušebními materiály,
které jsou součástí povolení,
b) provádět praktickou část zkoušky na přístrojovém
vybavení uvedeném v povolení,
c) uchovat záznamy o teoretické a praktické části
zkoušky uchazečů
včetně
jednotlivých a celkových
výsledků
hodnocení po dobu 5 let,
d) nepožadovat po uchazečích o složení teoretické
a praktické zkoušky povinné absolvování školení,
e) posílat ministerstvu jednou za měsíc elektronicky
seznam osob, které úspěšně
složily teoretickou

3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek
a směsí, o změně
a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně
nařízení (ES) č. 1907/2006.


Strana 856 Sbírka zákonůč. 73 / 2012 Částka 28

a praktickou zkoušku; seznam obsahuje jméno,
popřípadě
jména, a příjmení zkoušené osoby, její
sídlo nebo místo podnikání, telefon nebo adresu
elektronické pošty, kategorii složené zkoušky, datum
složení jednotlivých zkoušek a evidenční číslo
osvědčení,

f) informovat ministerstvo a Českou inspekci životního
prostředí 1 měsíc před konáním zkoušky

o místě
a termínu konání zkoušky.
(5) Hodnotící subjekt provádí zkoušení uchazečů
prostřednictvím zkušební komise. Členy zkušební komise
jmenuje na návrh hodnotícího subjektu a odvolává
ministerstvo. Zkušební komise má nejméně
3 členy.
(6) Hodnotící subjekt je povinen neprodleně, nejdéle
však do 15 dnů
oznámit ministerstvu změnu
a) identifikačních údajů, nebo
b) údajů
podle odstavce 2 písm. b) až
f).


(7) Ministerstvo může změnit jím vydané povolení,
zjistí-li, že došlo ke změně, která může mít podstatný
vliv na činnost hodnotícího subjektu, nebo dojde-
li ke změně
podmínek rozhodných pro vydání povolení.
(8) Ministerstvo může zrušit jím vydané povolení,
dojde-li při výkonu povolení k závažnému nebo opakovanému
porušení povinností stanovených tímto zákonem
nebo přímo použitelným předpisem Evropské
unie o některých fluorovaných skleníkových plynech
a jeho prováděcími předpisy.
(9) Povolení zaniká
a) smrtí nebo prohlášením za mrtvého,
b) zánikem právnické osoby,
c) zánikem živnostenského oprávnění,
d) dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení povolení,
nebo
e) dnem doručení oznámení hodnotícího subjektu

o ukončení své činnosti ministerstvu.
§9

Atestační subjekt

(1) Činnost atestačního subjektu podle článku 3
nařízení Komise (ES) č. 307/2008 lze vykonávat pouze
na základě
povolení ministerstva.
(2) Žádost o vydání povolení podle odstavce 1
musí kromě
obecných náležitostí obsahovat
a) výpis z obchodního rejstříku nebo výpis ze živnostenského
rejstříku,

b) podrobný popis učebních osnov,

c) soubor podkladových materiálů
pro uchazeče,

d) obsah závěrečné zkoušky,

e) název osvědčení a jeho vzor,
f) popis vybavení a zařízení, na kterém budou před


mětné činnosti demonstrovány, a majetkoprávní
vztah k tomuto vybavení a zařízení,
g) doklad o zaplacení správního poplatku.

(3) Ministerstvo vydá povolení, pokud žadatel
splňuje požadavky stanovené přímo použitelnými
předpisy Evropské unie2).
(4) Atestační subjekt je povinen
a) postupovat v souladu s výukovými materiály,
které jsou součástí povolení,
b) uchovat záznamy o školení a účastnících školení
po dobu 5 let,
c) vydávat osvědčení o školení pouze fyzickým osobám,
které absolvovaly školení zahrnující minimální
dovednosti a znalosti uvedené v příloze nařízení
Komise (ES) č. 307/2008 zakončené zkouškou
k ověření získaných znalostí,
d) informovat ministerstvo a Českou inspekci životního
prostředí 1 měsíc před konáním zkoušky

o místě
a termínu konání zkoušky.
(5) Atestační subjekt je povinen neprodleně, nejdéle
však do 15 dnů
oznámit ministerstvu změnu
a) identifikačních údajů, nebo
b) údajů
podle odstavce 2 písm. b) až
f).


(6) Ministerstvo může změnit jím vydané povolení,
zjistí-li, že došlo ke změně, která může mít podstatný
vliv na činnost atestačního subjektu, nebo dojde-
li ke změně
podmínek rozhodných pro vydání povolení.
(7) Ministerstvo může zrušit jím vydané povolení,
dojde-li při výkonu povolení k závažnému nebo opakovanému
porušení povinností stanovených tímto zákonem
nebo přímo použitelným předpisem Evropské
unie o některých fluorovaných skleníkových plynech
a jeho prováděcími předpisy.
(8) Povolení zaniká
a) smrtí nebo prohlášením za mrtvého,
b) zánikem právnické osoby,
c) zánikem živnostenského oprávnění,
d) dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení povolení,
nebo


Částka 28 Sbírka zákonůč. 73 / 2012 Strana 857

e) dnem doručení oznámení atestačního subjektu

o ukončení své činnosti ministerstvu.
§ 10

Certifikace

(1) Jen certifikovaná osoba může v oblasti fluorovaných
skleníkových plynů
vykonávat činnosti, které
stanoví přímo použitelné předpisy Evropské unie2).
(2) Jen certifikovaná osoba může v oblasti regulovaných
látek vykonávat
a) servis zařízení obsahujícího regulované látky,
b) kontrolu těsnosti chladicích a klimatizačních zařízení
obsahujících regulované látky,
c) kontrolu těsnosti systémů
požární ochrany obsahujících
regulované látky,
d) recyklaci regulovaných látek,
e) znovuzískávání regulovaných látek při recyklaci
výrobků,
f) regeneraci regulovaných látek,
g) zneškodňování regulovaných látek, nebo
h) skladování halonů
pro potřeby jejich kritického
použití podle přímo použitelných předpisů
Evropské
unie1).

(3) Žádost o vydání certifikátu k činnostem podle
odstavce 1, odstavce 2 písm. a) až
d) musí kromě
obecných náležitostí obsahovat doklad o splnění požadavků
stanovených přímo použitelnými předpisy
Evropské unie2).
(4) Žádost o vydání certifikátu k činnostem podle
odstavce 2 písm. e) až
h) musí kromě
obecných náležitostí
obsahovat
a) rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu
k provozování zařízení k využívání nebo odstraňování
odpadů,

b) vpřípaděžádosti o certifikát k činnostem podle
odstavce 2 písm. e) až
g) doklad o školení fyzických
osob vykonávajících znovuzískávání, regeneraci
nebo zneškodňování regulovaných látek,

c) popis použité technologie a
d) vpřípaděžádosti o certifikát k činnosti podle odstavce
2 písm. g) způsob zneškodňování regulovaných
látek.

(5) Certifikát vydává ministerstvo. Ministerstvo
vydá certifikát, pokud žadatel splňuje požadavky stanovené
přímo použitelnými předpisy Evropské unie2).
(6) Při výkonu činnosti musí certifikovaná osoba
dodržovat postupy pro nakládání s regulovanými látkami
nebo fluorovanými skleníkovými plyny anebo zařízeními
obsahujícími tyto látky.
(7) Ministerstvo může změnit jím vydaný certifikát,
zjistí-li, že došlo ke změně, která může mít podstatný
vliv na činnost certifikované osoby, nebo dojde-
li ke změně
podmínek rozhodných pro vydání certifikátu.
(8) Ministerstvo může zrušit certifikát při závažném
porušení podmínek uvedených v certifikátu nebo
povinností stanovených tímto zákonem anebo povinností
stanovených přímo použitelnými předpisy
Evropské unie1), 2).
(9) Certifikát zaniká
a) smrtí nebo prohlášením za mrtvého,
b) zánikem právnické osoby,
c) dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení
certifikátu, nebo
d) dnem doručení oznámení certifikované osoby

o ukončení své činnosti ministerstvu.
(10) Provozovatel mobilní technologie znovuzískávání
regulovaných látek a fluorovaných skleníkových
plynů
při recyklaci výrobků
domácího chlazení
musí oznámit České inspekci životního prostředí alespoň
14 dnů
před zahájením provozu přistavení mobilní
technologie znovuzískávání regulovaných látek
a fluorovaných skleníkových plynů
při recyklaci výrobků
domácího chlazení do zařízení ke sběru odpadů.
Oznámení obsahuje adresu místa výkonu činnosti,
stupně
úpravy, datum zahájení činnosti a datum jejího
předpokládaného ukončení.
(11) Ministerstvo stanoví vyhláškou rozsah požadovaných
znalostí ke znovuzískávání, regeneraci nebo
zneškodňování regulovaných látek a postupy pro činnosti
uvedené v odstavci 1 nebo 2 s výjimkou postupů
spočívajících v kontrole těsnosti chladicích nebo klimatizačních
zařízení anebo systémů
požární ochrany, obsahujících
fluorované skleníkové plyny.
§ 11

Podávání zpráv

(1) Osoba, která v kalendářním roce
a) získá od osoby z jiného členského státu Evropské
unie více než
100 kg fluorovaných skleníkových
plynů,
b) předá osobě
do jiného členského státu Evropské


Strana 858 Sbírka zákonůč. 73 / 2012 Částka 28

unie více než
100 kg fluorovaných skleníkových seznamu podle § 13 bez zbytečného odkladu po doplynů,
ručení dokladů
uvedených v odstavci 1.

c) zneškodní více než
100 kg fluorovaných skleníkových
plynů, nebo

d) uvede poprvé na trh na území České republiky,
s výjimkou dovozu, znovuzíská, recykluje, regeneruje
nebo zneškodní regulované látky,

podá nejpozději do 31. března následujícího kalendářního
roku ministerstvu zprávu, ve které uvede názvy
a množství získaných, předaných nebo zneškodněných
fluorovaných skleníkových plynů, s uvedením členského
státu, ze kterého byly tyto látky získány nebo
do kterého byly předány, a původ látek, které byly
zneškodněny, nebo názvy a množství regulovaných látek
uvedených na trh, znovuzískaných, recyklovaných,
regenerovaných nebo zneškodněných, s uvedením původu
těch látek, které byly zneškodněny.

(2) Osoba, která skladuje halony nebo vlastní systém
požární ochrany anebo hasicí přístroj s halony, je
povinna do 31. března za uplynulý kalendářní rok
podat zprávu ministerstvu obsahující jeho typ a popis
instalace, počet a množství v něm obsažených halonů,
množství použitých halonů, množství skladovaných
halonů, opatření ke snižování jejich emisí a odhad
těchto emisí.
(3) Zprávy podle odstavců
1 a 2 podává osoba
prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích
povinností v oblasti životního prostředí4).
(4) Ministerstvo stanoví vyhláškou vzory zpráv
podle odstavců
1 a 2.
§ 12

Uznání odborné kvalifikace

(1) Osoba oprávněná k uznání odborné kvalifikace
podle zákona o uznávání odborné kvalifikace5)
se považuje za certifikovanou osobu, pokud předá ministerstvu
kopii certifikátu vydaného jí jiným členským
státem Evropské unie podle přímo použitelných předpisů
Evropské unie2) v úředně
ověřeném překladu do
českého jazyka; v případě
certifikátu ve slovenském
jazyce se překlad nevyžaduje.
(2) Ministerstvo osobu podle odstavce 1 zapíše do
§ 13

Seznam certifikovaných osob

Ministerstvo vede a uveřejňuje způsobem umožňujícím
dálkový přístup seznam certifikovaných osob
podle jednotlivých činností, ke kterým byl certifikát
vydán. Seznam obsahuje název nebo jméno, popřípadě
jména, a příjmení certifikované osoby, její sídlo nebo
místo podnikání, telefon nebo adresu elektronické pošty
a číslo certifikátu.

§ 14

Opatření k nápravě


(1) Při zjištění závažného porušení povinností
uložených tímto zákonem nebo přímo použitelnými
předpisy Evropské unie1), 2) Česká inspekce životního
prostředí uloží osobě
porušující tyto povinnosti opatření
k nápravě.
(2) Česká inspekce životního prostředí může uložit
osobě
porušující povinnost, aby učinila na svůj náklad
opatření směřující k nezávadnému zneškodnění,
případně
recyklaci nebo regeneraci regulovaných látek,
fluorovaných skleníkových plynů
nebo výrobku, který
je obsahuje.
(3) Rozhodnutí o nákladech je součástí rozhodnutí
o uložení opatření k nápravě. Odvolání proti tomuto
rozhodnutí nemá odkladný účinek.
§ 15

Přestupky

(1) Fyzická osoba, která drží regulované látky, jejichž
použití je v rozporu s přímo použitelným právním
předpisem Evropské unie1), se dopustí přestupku
tím, že v rozporu s § 3 odst. 1
a) nezneškodní nebo nezajistí předání certifikované
osobě
ke zneškodnění regulovanou látku, nebo

b) neprovede zápis o předání regulovaných látek
nebo takový zápis po stanovenou dobu neuchová.

4) Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích
povinností v oblasti životního prostředí a o změně
některých zákonů.

5) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníkůčlenských států
Evropské unie
a o změně
některých zákonů
(zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.


Částka 28 Sbírka zákonůč. 73 / 2012 Strana 859

(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
provádí činnost uvedenou v § 8 odst. 1 bez povolení.
(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
provádí činnost uvedenou v § 9 odst. 1 bez povolení.
(4) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
provádí činnost uvedenou v § 10 odst. 1 nebo 2 bez
certifikátu.
(5) Fyzická osoba, která skladuje halony nebo
vlastní systém požární ochrany anebo hasicí přístroj
s halony, se dopustí přestupku tím, že v rozporu
s § 11 odst. 2 nepodá zprávu obsahující jeho typ a popis
instalace, počet a množství v něm obsažených halonů,
množství použitých halonů, množství skladovaných
halonů, opatření ke snižování jejich emisí a odhad
těchto emisí.
(6) Fyzická osoba používající nádobu k přepravě
nebo skladování fluorovaných skleníkových plynů
se
dopustí přestupku tím, že v rozporu s přímo použitelným
předpisem Evropské unie o některých fluorovaných
skleníkových plynech nezajistí po uplynutí
doby její životnosti znovuzískání v ní obsažených
zbytků
fluorovaných skleníkových plynů.
(7) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské
unie o některých fluorovaných skleníkových plynech
vykonává kontrolu těsnosti, znovuzískávání, instalaci,
údržbu nebo servis bez certifikátu.
(8) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské
unie o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, uvede
na trh výrobek nebo zařízení, které obsahují regulované
látky nebo jsou na regulovaných látkách závislé.
(9) Fyzická osoba provádějící údržbu nebo
opravu stávajících chladicích nebo klimatizačních zařízení
nebo tepelných čerpadel se dopustí přestupku tím,
že neopatří tato zařízení označením podle článku 11
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/
/2009.
(10) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 1000000Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 8,
b) 500000Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
nebo 6,
c) 250000Kč, jde-li o přestupek podle odstavců
2až
4 nebo 7,
d) 100000Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 5
nebo 9.

Správní delikty právnických a podnikajících
fyzických osob

§ 16

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba,
která drží regulované látky, jejichž
použití je v rozporu
spřímo použitelným předpisem Evropské unie1), se
dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 3
odst. 1
a) nezneškodní nebo nezajistí předání certifikované
osobě
ke zneškodnění regulovanou látku, nebo

b) neprovede zápis o předání regulovaných látek
nebo takový zápis po stanovenou dobu neuchová.

(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická
osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 4 odst. 1 nemá instalován systém
detekce úniků
u zařízení obsahujícího nejméně
300 kg regulovaných látek,

b) v rozporu s § 4 odst. 1 neprovede kontrolu systému
detekce úniků
alespoň
jednou za 12 měsíců,
nebo

c) v rozporu s § 4 odst. 2 nevede, neuchová nebo ke
kontrole nepředloží evidenční knihu zařízení.

(3) Dovozce nebo vývozce výrobků
nebo zařízení,
které obsahují regulované látky, se dopustí správního
deliktu tím, že v rozporu s § 5 odst. 1 neuvede
v kolonce 31 celní deklarace název nebo označení regulované
látky nebo kód kombinované nomenklatury.
(4) Výrobce, dovozce, vývozce, prodejce nebo
přepravce výrobků
nebo zařízení, které obsahují regulované
látky, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu
s § 5 odst.2 na vyžádání nepředloží dodací list
nebo celní doklady k jejich kontrole.
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba,
která uvádí na území České republiky na trh výrobky
nebo zařízení, které obsahují regulované látky, u kterých
přímo použitelný předpis Evropské unie3) vyžaduje
jejich označení, se dopustí správního deliktu tím,
že v rozporu s § 5 odst. 3 nezajistí označení těchto
výrobků
nebo zařízení v českém jazyce nebo slovenském
jazyce.
(6) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 2500000Kč, jde-li o správní delikt podle odstavců
3až
5,

b) 1500000Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce
1 nebo 2.


Strana 860 Sbírka zákonůč. 73 / 2012 Částka 28

§ 17

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba,
která uvádí na území České republiky na trh výrobky
nebo zařízení, které obsahují fluorované skleníkové
plyny, u kterých přímo použitelné předpisy Evropské
unie2) vyžadují jejich označení, se dopustí správního
deliktu tím, že v rozporu s § 7 nezajistí označení těchto
výrobků
nebo zařízení v českém jazyce nebo slovenském
jazyce.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
dopustí správního deliktu tím, že provádí činnost uvedenou
v § 8 odst. 1 bez povolení.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
dopustí správního deliktu tím, že provádí činnost uvedenou
v § 9 odst. 1 bez povolení.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
dopustí správního deliktu tím, že provádí činnost uvedenou
v § 10 odst. 1 nebo 2 bez certifikátu.
(5) Certifikovaná osoba se dopustí správního deliktu
tím, že nedodržuje závazné postupy podle § 10
odst. 6.
(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba,
která je provozovatelem mobilní technologie znovuzískávání
regulovaných látek a fluorovaných skleníkových
plynů
při recyklaci výrobků
domácího chlazení,
se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 10
odst. 10 neoznámí České inspekci životního prostředí
alespoň
14 dnů
před zahájením provozu přistavení mobilní
technologie.
(7) Právnická osoba nebo podnikající fyzická
osoba se dopustí správního deliktu tím, že nepodá ministerstvu
zprávu podle § 11 odst. 1, jestliže
a) získá od osoby z jiného členského státu Evropské
unie více než
100 kg fluorovaných skleníkových
plynů,

b) předá osobě
do jiného členského státu Evropské
unie více než
100 kg fluorovaných skleníkových
plynů,

c) zneškodní více než
100 kg fluorovaných skleníkových
plynů, nebo

d) uvede poprvé na trh na území České republiky,
znovuzíská, recykluje, regeneruje nebo zneškodní
regulované látky.

(8) Právnická nebo podnikající fyzická osoba,
která skladuje halony nebo vlastní systém požární
ochrany anebo hasicí přístroj s halony, se dopustí
správního deliktu tím, že v rozporu s § 11 odst. 2 nepodá
zprávu obsahující jeho typ a popis instalace, počet
a množství v něm obsažených halonů, množství použitých
halonů, množství skladovaných halonů, opatření
ke snižování jejich emisí a odhad těchto emisí.

(9) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 1000000Kč, jde-li o správní delikt podle odstavců
1až
4,

b) 500000Kč, jde-li o správní delikt podle odstavců
5

8.

§ 18

(1) Provozovatel chladicích a klimatizačních zařízení,
tepelných čerpadel, včetně
jejich okruhů
nebo systémů
požární ochrany, které obsahují stanovené fluorované
skleníkové plyny, se dopustí správního deliktu
tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem
Evropské unie o některých fluorovaných skleníkových
plynech
a) nezajistí u aplikací s obsahem nejméně
3 kg fluorovaných
skleníkových plynů
kontrolu těsnosti
certifikovanou osobou,

b) nezajistí u nových aplikací s obsahem nejméně
3 kg fluorovaných skleníkových plynů
kontrolu
těsnosti certifikovanou osobou před jejich uvedením
do provozu,

c) nemá instalován řádně
fungující systém detekce
úniků
pro aplikace s obsahem nejméně
300 kg
fluorovaných skleníkových plynů,

d) nezajistí kontrolu systému detekce úniku alespoň
jednou za 12 měsíců,

e) bezodkladně
neopraví zjištěnou netěsnost,

f) neprovede následnou kontrolu těsnosti do 1 měsíce
po opravě
netěsnosti,

g) nevede záznamy o aplikacích s obsahem nejméně
3 kg fluorovaných skleníkových plynů, nebo

h) neuvede v záznamech podle písmene g) požadované
údaje.

(2) Provozovatel chladicích okruhů
chladicích
a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel, zařízení
obsahujících rozpouštědla na bázi fluorovaných skleníkových
plynů, systémů
požární ochrany a hasicích přístrojů
a vysokonapěťových spínačů
se dopustí správního
deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným
předpisem Evropské unie o některých fluorovaných
skleníkových plynech nezajistí znovuzískání fluorova

Částka 28 Sbírka zákonůč. 73 / 2012 Strana 861

ných skleníkových plynů
ze zařízení na konci jejich
životnosti certifikovanou osobou.

(3) Právnická osoba nebo podnikající fyzická
osoba používající nádobu k přepravě
nebo skladování
fluorovaných skleníkových plynů
se dopustí správního
deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem
Evropské unie o některých fluorovaných skleníkových
plynech nezajistí po uplynutí doby její životnosti
znovuzískání v ní obsažených zbytků
fluorovaných
skleníkových plynů.
(4) Provozovatel zařízení obsahujícího fluorovaný
skleníkový plyn se dopustí správního deliktu tím, že
v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské
unie o některých fluorovaných skleníkových plynech
nezajistí, aby osoba provádějící kontrolu těsnosti zařízení,
znovuzískávání, instalaci, údržbu a servis měla
potřebný certifikát.
(5) Výrobce, dovozce a vývozce fluorovaných
skleníkových plynů
se dopustí správního deliktu tím,
že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské
unie o některých fluorovaných skleníkových plynech
nepodá Evropské komisi a ministerstvu zprávu.
(6) Právnická osoba nebo podnikající fyzická
osoba uvádějící na trh zařízení a výrobky podle článku
7 odst.2 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 842/2006 se dopustí správního deliktu tím, že
v rozporu s tímto předpisem neoznačí tyto výrobky
a zařízení.
(7) Právnická osoba nebo podnikající fyzická
osoba uvádějící na trh chladicí a klimatizační výrobky
a zařízení, jakož
i tepelná čerpadla, která jsou odizolována
pěnou s fluorovanými skleníkovými plyny, se dopustí
správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným
předpisem Evropské unie o některých fluorovaných
skleníkových plynech neoznačípřed uvedením
na trh tato zařízení štítkem s textem: „Pěna s fluorovanými
skleníkovými plyny“.
(8) Právnická osoba nebo podnikající fyzická
osoba, která vyrábí zařízení, do kterého se fluorované
skleníkové plyny doplňují mimo výrobní místo, se dopustí
správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným
předpisem Evropské unie o některých fluorovaných
skleníkových plynech neuvede doplněné množství
a nenechá na štítku prostor pro označení množství
doplněného mimo výrobní závod a celkové množství
fluorovaných skleníkových plynů.
(9) Právnická osoba nebo podnikající fyzická
osoba provádějící tlakové odlévání hořčíku se dopustí
správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným
předpisem Evropské unie o některých fluorovaných
skleníkových plynech použije pro tuto činnost
fluorid sírový v množství 850 kg ročně
a vyšším.

(10) Právnická osoba nebo podnikající fyzická
osoba provádějící plnění pneumatik se dopustí správního
deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným
předpisem Evropské unie o některých fluorovaných
skleníkových plynech k této činnosti použije fluorid
sírový nebo přípravek, který jej obsahuje.
(11) Právnická osoba nebo podnikající fyzická
osoba se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu
s článkem 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 842/2006 uvede na trh výrobky a zařízení s obsahem
fluorovaných skleníkových plynů.
(12) Právnická osoba nebo podnikající fyzická
osoba se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu
spřímo použitelným předpisem Evropské unie o některých
fluorovaných skleníkových plynech vykonává
kontrolu těsnosti, znovuzískávání, instalaci, údržbu
nebo servis bez certifikátu.
(13) Certifikovaná osoba se dopustí správního deliktu
tím, že
a) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské
unie o standardních požadavcích na kontrolu
těsnosti stacionárních chladicích a klimatizačních
zařízení a tepelných čerpadel obsahujících některé
fluorované skleníkové plyny provádí kontrolu těsnosti
chladicího zařízení, klimatizačního zařízení
nebo tepelného čerpadla, nebo

b) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské
unie o standardních požadavcích na kontrolu
těsnosti stacionárních systémů
požární ochrany
obsahujících některé fluorované skleníkové plyny
provádí kontrolu těsnosti stacionárního systému
požární ochrany.

(14) Právnická osoba nebo podnikající fyzická
osoba vykonávající funkci hodnotícího subjektu se dopustí
správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným
předpisem Evropské unie o minimálních požadavcích
a podmínkách pro vzájemné uznávání k certifikaci
společností a pracovníků, pokud jde o chladicí
a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla obsahující některé
fluorované skleníkové plyny,
a) nezahrne do zkoušek všechny stanovené minimální
požadavky,

b) nepřijme postupy pro podávání zpráv a neuchoStrana 862 Sbírka zákonůč. 73 / 2012 Částka 28

vává záznamy umožňující dokumentovat jednotlivé
i celkové výsledky hodnocení,

c) nezajistí, aby pro praktické zkoušky bylo k dispozici
potřebné zařízení, nástroje a materiály, nebo

d) zvýhodní nebo znevýhodní uchazeče nebo skupinu
uchazečů.

(15) Právnická osoba nebo podnikající fyzická
osoba vykonávající funkci hodnotícího subjektu se dopustí
správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným
předpisem Evropské unie o minimálních požadavcích
a podmínkách pro vzájemné uznávání k certifikaci
společností a pracovníků, pokud jde o stacionární
systémy požární ochrany a hasicí přístroje
obsahující některé fluorované skleníkové plyny,
a) nezahrne do zkoušek všechny stanovené minimální
požadavky,

b) nepřijme postupy pro podávání zpráv a neuchovává
záznamy umožňující dokumentovat jednotlivé
i celkové výsledky hodnocení,

c) nezajistí, aby pro praktické zkoušky bylo k dispozici
potřebné zařízení, nástroje a materiály, nebo

d) zvýhodní nebo znevýhodní uchazeče nebo skupinu
uchazečů.

(16) Právnická osoba nebo podnikající fyzická
osoba vykonávající funkci hodnotícího subjektu se dopustí
správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným
předpisem Evropské unie o minimálních požadavcích
na certifikaci pracovníků
provádějících znovuzískávání
některých fluorovaných skleníkových
plynů
z vysokonapěťových spínacích zařízení a podmínky
pro vzájemné uznávání této kvalifikace
a) nezahrne do zkoušek všechny stanovené minimální
požadavky,

b) nepřijme postupy pro podávání zpráv a neuchovává
záznamy umožňující dokumentovat jednotlivé
i celkové výsledky hodnocení,

c) nezajistí, aby pro praktické zkoušky bylo k dispozici
potřebné zařízení, nástroje a materiály, nebo

d) zvýhodní nebo znevýhodní uchazeče nebo skupinu
uchazečů.

(17) Právnická osoba nebo podnikající fyzická
osoba vykonávající funkci hodnotícího subjektu se dopustí
správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným
předpisem Evropské unie o minimálních požadavcích
na certifikaci pracovníků
provádějících znovuzískávání
rozpouštědel na bázi některých fluorovaných
skleníkových plynů
ze zařízení a podmínky pro
vzájemné uznávání této kvalifikace
a) nezahrne do zkoušek všechny stanovené minimální
požadavky,

b) nepřijme postupy pro podávání zpráv a neuchovává
záznamy umožňující dokumentovat jednotlivé
i celkové výsledky hodnocení,

c) nezajistí, aby pro praktické zkoušky bylo k dispozici
potřebné zařízení, nástroje a materiály, nebo
d) zvýhodní nebo znevýhodní uchazeče nebo skupinu
uchazečů.

(18) Právnická osoba nebo podnikající fyzická
osoba vykonávající funkci atestačního subjektu se dopustí
správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným
předpisem Evropské unie o minimálních požadavcích
na certifikaci pracovníků
provádějících znovuzískávání
některých fluorovaných skleníkových
plynů
z klimatizačních systémů
motorových vozidel
a podmínky pro vzájemné uznávání této kvalifikace
a) nezahrne do školení všechny minimální požadavky
dovedností a znalostí, nebo
b) nevydá osvědčení o školení se stanovenými údaji.

(19) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 1500000Kč, jde-li o správní delikt podle odstavců
2, 3, 9 až
11,
b) 1000000Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce
1 písm. a) až
e) nebo g) nebo odstavců
6

8, 12, 14 až
18,
c) 500000Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1
písm. f) nebo h) nebo odstavců
4, 5 nebo 13.

§ 19

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická
osoba se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu
s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1005/2009
a) vyrobí nebo uvede na trh regulovanou látku,
b) použije regulovanou látku,
c) uvede na trh regulovanou látku v nádobě, kterou


nelze opětovně
naplnit,
d) uvede na trh výrobek nebo zařízení, které obsahuje
regulovanou látku nebo je na regulované látce

závislé,
e) neoznačí regulovanou látku,
f) doveze regulovanou látku nebo výrobek nebo zaČástka 28 Sbírka zákonůč. 73 / 2012 Strana 863

řízení, které obsahuje regulovanou látku nebo je na
regulované látce závislé,

g) vyveze regulovanou látku nebo výrobek nebo zařízení,
které obsahují regulovanou látku nebo jsou
na regulované látce závislé, nebo

h) vyrobí, doveze, vyveze, uvede na trh nebo použije
novou látku uvedenou v části A přílohy II tohoto
nařízení.

(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická
osoba, která použije jiné regulované látky než
hydrochlorfluoruhlovodíky
pro základní laboratorní a analytické
použití, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu
s přímo použitelným předpisem Evropské unie
o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu,
a) se nezaregistruje u Evropské komise, nebo
b) neuvede požadované údaje.
(3) Právnická osoba nebo podnikající fyzická
osoba, která vyrobí nebo uvede na trh regulované látky
jako vstupní suroviny nebo jako technologická činidla,
se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo
použitelným předpisem Evropské unie o látkách, které
poškozují ozonovou vrstvu, neopatří nádobu pro tyto
látky zřetelným označením.
(4) Dovozce regulovaných látek se dopustí správního
deliktu tím, že v rozporu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009
a) nepředložípři dovozu dovozní licenci,
b) doveze regulovanou látku nebo výrobek nebo zařízení,
které obsahují regulovanou látku nebo jsou
na regulované látce závislé, ze státu, který není
smluvní stranou Montrealského protokolu, nebo
c) nepodá zprávu podle článku 27 tohoto nařízení.

(5) Vývozce regulovaných látek se dopustí správního
deliktu tím, že v rozporu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009
a) nepředložípři vývozu vývozní licenci,
b) vyveze regulovanou látku nebo výrobek nebo zařízení,
které obsahují regulovanou látku nebo jsou
na regulované látce závislé, do státu, který není
smluvní stranou Montrealského protokolu, nebo
c) nepodá zprávu podle článku 27 tohoto nařízení.

(6) Výrobce regulovaných látek se dopustí správního
deliktu tím, že nepodá zprávu podle článku 27
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/
/2009.
(7) Právnická osoba nebo podnikající fyzická
osoba provádějící opravu a údržbu, demontáž
nebo
likvidaci zařízení s obsahem regulovaných látek se dopustí
správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným
předpisem Evropské unie o látkách, které poškozují
ozonovou vrstvu, neprovede znovuzískání regulované
látky za účelem jejich zneškodnění, recyklace
nebo regenerace.

(8) Právnická osoba nebo podnikající fyzická
osoba zneškodňující regulované látky se dopustí správního
deliktu tím, že v rozporu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009
a) nepoužívá některou z odpovídajících schválených
technologií, nebo
b) nepodá zprávu podle článku 27 tohoto nařízení.

(9) Právnická osoba nebo podnikající fyzická
osoba provozující chladicí, klimatizační zařízení, tepelné
čerpadlo nebo systém požární ochrany s obsahem
regulované látky nejméně
3 kg se dopustí správního
deliktu tím, že v rozporu s nařízením Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 1005/2009
a) nepřijme veškerá proveditelná preventivní opatření
s cílem předejít jakýmkoliv únikům a emisím regulovaných
látek,

b) nezajistí pravidelnou kontrolu těsnosti,
c) neodstraní zjištěné netěsnosti do 14 dnů,
d) nezajistí následnou kontrolu do jednoho měsíce po

opravě
úniku, nebo
e) nevede záznamy podle článku 23 odst. 3 tohoto
nařízení.

(10) Právnická osoba nebo podnikající fyzická
osoba používající regulované látky jako vstupní surovinu,
technologické činidlo nebo nezáměrně
vyrábějící
tyto látky při výrobě
jiných chemických látek se dopustí
správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným
předpisem Evropské unie o látkách, které poškozují
ozonovou vrstvu, nepřijme veškerá použitelná
opatření k předcházení emisím těchto látek nebo nepoužije
technologie a postupy předepsané Evropskou
komisí.
(11) Právnická osoba nebo podnikající fyzická
osoba používající regulované látky jako vstupní surovinu,
technologické činidlo se dopustí správního deliktu
tím, že nepodá zprávu podle článku 27 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009.
(12) Právnická osoba nebo podnikající fyzická
osoba uvádějící na trh regenerované hydrochlorfluoruhlovodíky
se dopustí správního deliktu tím, že neopa

Strana 864 Sbírka zákonůč. 73 / 2012 Částka 28

tří nádobu na tyto látky označením podle článku 11
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/
/2009.

(13) Právnická osoba nebo podnikající fyzická
osoba provádějící údržbu nebo opravu stávajících chladicích
nebo klimatizačních zařízení nebo tepelných čerpadel
se dopustí správního deliktu tím, že neopatří tato
zařízení označením podle článku 11 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009.
(14) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 2500000Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce
1 písm. a), c), d), f) až
h), odstavce 4
písm. a) nebo b), odstavce 5 písm. a) nebo b),
odstavce 7 nebo odstavce 8 písm. a),

b) 1500000Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce
1 písm. b) nebo e), odstavce 9 písm. b), c)
nebo e) nebo odstavce 10 nebo 11,

c) 500000Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2
nebo 3, odstavce 4 písm. c), odstavce 5 písm. c),
odstavce 6, odstavce 8 písm. b), odstavce 9
písm. a) nebo d) nebo odstavce 12 nebo 13.

Společná ustanovení ke správním deliktům

§ 20

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá,
jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo
možno požadovat, aby porušení povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě
se
přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke
způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem,
za nichž
byl spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt
zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení
do1 roku odedne,kdyseoněm dozvěděl, nejpozději
však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním
stupni projednává Česká inspekce životního prostředí.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž
došlo při
podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti
s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti
a postihu právnické osoby.
(6) Pokuty vybírá a vymáhá Česká inspekce životního
prostředí. Příjem z pokut je příjmem Státního
fondu životního prostředí České republiky.
Výkon státní správy

§ 21
Státní správu podle tohoto zákona vykonávají
a) ministerstvo,
b) Česká inspekce životního prostředí,
c) Česká obchodní inspekce,
d) celní úřady.

§ 22

Ministerstvo
a) vykonává působnost ústředního správního úřadu
v oblasti ochrany ozonové vrstvy a klimatického
systému Země
ana těchto úsecích řídí výkon státní
správy,
b) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím vyda


ným Českou inspekcí životního prostředí,
Autor: MŽP

Zpět

Tel: 317471095
GSM: 721 055 519
FAX: 317 471 095
e-mail: info@chciklimu.cz
Cool trade engineering, s.r.o.
Poděbradská 174/8
190 00 Praha 9
IČ: 28874013 DIČ: CZ28874013
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
městským soudem v Praze,
oddíl C vložka 150465
Číslo účtu: 228359386 / 0300 | Datová schránka: fj67u4m