Udělat to tak aby to chladilo, to umí každý, aby to nestálo moc a něco to vydrželo, to je kumšt!

flash

Mobilní klimatizace

Chladicí boxy, mrazicí boxy, chlazení technologických procesů, chlazení živnostenské, průmyslové chlazení, chlazení nápojů, výdejní chladicí vitríny, šokové zchlazovací zařízení a zmrazovače, prodejní chladicí zařízení a jiné technologie dodáváme od projektu až po montáž, včetně následného servisu.

Ochlazovače vzduchu

Tepelná čerpadla dodáváme od projektu až po vlastní realizaci. Současně s tepelnými čerpadly nabízíme dodávku a montáž systémů pro topení rodiných domů a malých komerčních objektů. Tepelná čerpadla konstruujeme, vyrábíme a poskytujeme plnou technickou podporu těchto produktů včetně školení a certifikace.

Split klimatizace

Klimatizační zařízení od návrhu po montáž pro byty, chaty, domy a komerční objekty. Klimatizace pro výrobní prostory, klimatizace trafostanic, rozvoden a klimatizace pro technické místnosti. Vyrábíme a dodáváme HVAC zařízení pro prostory s nebezpečím výbuchu, chemické, farmaceutické provozy a pro důlní a strojírenský průmysl.

Okenní klimatizace

Zabýváme se výrobou a montáží řídících rozvaděčů pro MaR, chladírenské a mrazírenské technologie, rozvaděčů pro řízení technologických celků, dodáváme kompenzační rozvaděče. Firma je certifikována pro revizní činnost v oblasti elektrických zařízení, v oblasti F- plynů a regulovaných látek, tlakových nádob. Do činnosti firmy Cool trade engineering patří i odborný technický dohled, mentoring a vzdělávání.
Informace o probíhajícím dotačním programu

Informace o probíhajícím dotačním programu

Podpora ekologických zdrojů na území hlavního města Prahy Dotační program " Čistá Praha" Pravidla Programu Čistá energie Praha 2014 I. Všeobecné podmínky pro poskytnutí dotace Dotace hl.m. Prahy na přeměnu topných systémů z tuhých nebo kapalných paliv na ekologicky ušlechtilá paliva a využití obnovitelných zdrojů energie na území hl.m. Prahy (dále jen „dotace“) slouží jako motivace fyzických nebo právnických osob k realizaci změn topných systémů ve prospěch ušlechtilých paliv nebo k využití obnovitelných zdrojů energie (dále jen „OZE“) v trvale obývaných bytových objektech nevyužívaných k podnikání (dále jen „byt“). Dotační řízení probíhá v souladu se z. č. 131/2000 Sb., o hl.m. Praze ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. Dotace jsou finanční prostředky z rozpočtu hl.m. Prahy, které jsou poskytovány na realizaci projektů v oblasti životního prostředí dle ust. § 68 odst. 2 písm. l), resp. § 59 odst. 3 písm. g) zákona. Hlavní město Praha (dále jen „poskytovatel“) si vyhrazuje právo změnit podmínky dotačního programu, pokud by došlo ke změnám souvisejících předpisů. 1) Možnost získání dotace se týká všech fyzických osob s občanstvím členského státu EU a s trvalým bydlištěm na území České republiky a právnických osob se sídlem na území České republiky, které vlastní nebo užívají na území hl.m. Prahy byt, a které v tomto bytě zprovozní ekologický zdroj v termínu od 1. 9. 2013 do 30. 9. 2014. 2) Dotace se vztahuje na: a) přeměnu neekologického topného systému ve prospěch topného plynu nebo elektřiny, případně přechod na centrální zásobování teplem; b) náhradu neekologického topného systému ve prospěch OZE (např. tepelná čerpadla); c) náhradu ekologického topného systému topným systémem využívajícím OZE (s výjimkou dřeva a dřevních palivových produktů), pokud na původní zdroj nebyla v předchozích deseti letech poskytnuta dotace; d) náhradu lokálních topidel (elektrické přímotopy, plynová topidla typu WAW, apod.) vytápěním centrálního typu (elektrický kotel, plynový kotel nebo CZT), pokud na původní topidla nebyla v předchozích deseti letech poskytnuta dotace; e) modernizaci plynového vytápění centrálního typu výměnou původního plynového kotle za nový, pokud na původní kotel nebyla v předchozích deseti letech poskytnuta dotace; f) ohřev vody a přitápění solárními kolektory; g) využití OZE v novostavbách (nevztahuje se na dřevo a dřevní palivové produkty). 3) Dotace se nevztahuje na: a) topný systém využívající topný plyn, elektřinu nebo centrální zásobování teplem, nainstalovaný v novostavbě a nové půdní vestavbě; b) přechod z centrálního zásobování teplem (CZT) na jakoukoliv jinou formu vytápění; c) topný systém, který konstrukčně umožňuje spalovat i neekologická paliva; d) ekologický zdroj, na který byla přidělena dotace z jiného dotačního titulu. 4) Dotaci lze přidělit v rámci bytu pouze na jeden zdroj v rozmezí deseti let. 5) Dotace budou poskytovány pouze do vyčerpání finančních prostředků určených k tomuto účelu v rozpočtu hl.m. Prahy v závislosti na datu podání žádosti, doložené všemi požadovanými doklady, respektive na datu doplnění žádosti kompletními doklady. Na dotaci není právní nárok. 6) Na podávání a vyřizování žádosti se nevztahuje z. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. II. Žádost o poskytnutí dotace 1) Poskytovatel dotaci poskytne pouze na základě písemné „Žádosti o poskytnutí dotace z Programu Čistá energie Praha 2014“ (dále jen „žádost“), podané na předepsaném formuláři a dodání fotokopií nezbytných dokladů uvedených v bodě II.3). 2) Formulář žádosti je k dispozici na odboru městské zeleně a odpadového hospodářství Magistrátu hl.m. Prahy (dále jen „MZO MHMP“), v informačním středisku MHMP a v elektronické podobě na stránkách www.praha.eu. 3) Nezbytné doklady k Žádosti: Potvrzení o zaplacení přeměny (instalace) energetického zdroje (faktury, účtenky, kupní smlouvy); Potvrzené záruční listy všech energetických zdrojů na něž je požadována dotace s datem uvedení do provozu, případně ve výjimečných případech protokol o uvedení do provozu včetně výrobních čísel těchto zdrojů (datum na těchto dokladech v období od 1. 9. 2013 do 30. 9. 2014 je rozhodující pro uplatnění žádosti); Revizní zprávy energetického zdroje; Pokud žadatel není vlastníkem bytu, doloží svoji žádost písemným souhlasem vlastníka s projektem, který je předmětem žádosti o dotaci; Oznámení stavby (přeměny nebo instalace nového ekologického zdroje) místně příslušnému stavebnímu úřadu s razítkem podání. Výjimku tvoří modernizace stávajícího plynového vytápění (výměna plynového kotle); V případě zastupování žadatele jinou fyzickou nebo právnickou osobou je nutno doložit originál plné moci s ověřenými podpisy, případně ověřenou kopii plné moci; V případě využití OZE dvě fotografie dokládající realizaci zařízení (1x foto objektu a 1x foto nového zdroje). Fotografie je možné zaslat i elektronickou formou, a to na email dotace.topeni@praha.eu; Pokud je žadatelem právnická osoba, doloží svojí žádost kopií dokladu o právní subjektivitě; Doklad o bankovním spojení (netýká se žadatelů požadujících úhradu dotace složenkou). 4) Žádost doloženou nezbytnými doklady předloží žadatel ke kontrole z hlediska kompletnosti oddělení udržitelné energetiky MZO MHMP (Jungmannova 35, dveře č. 418, telefonní číslo 236 004 314, emailová adresa dotace.topeni@praha.eu). Následně podá žádost včetně všech dokladů v podatelně Magistrátu hl.m. Prahy. 5) V případě formálních nedostatků nebo technických nejasností si může MZO MHMP vyžádat další doplňující doklady. K posouzení dostatečnosti dokladů je oprávněn pouze MZO MHMP. 6) Lhůta pro podání žádosti je nejpozději do 30. 9. 2014. Dodržení tohoto termínu je základní podmínkou pro poskytnutí dotace. III. Evidence a posuzování žádosti 1) Evidencí žádosti a jejím vyhodnocením dle Pravidel Programu Čistá energie Praha 2014 (dále jen „pravidla“) je pověřen MZO MHMP. 2) Podaná žádost bude evidována a vyhodnocena podle předepsaných podmínek (při zachování pořadí podání žádosti). Žádost neúplná, nedostatečně vyplněná, nedoložená požadovanými doklady nebo nepodepsaná ztrácí pořadí. Žadatel bude k doplnění žádosti vyzván do 30 kalendářních dnů od data podání žádosti. Nedoplní-li žadatel žádost v předepsaném termínu nebo nebude-li doplnění dostatečné, bude jeho žádost vyřazena a poskytnutí dotace zamítnuto. Doplněná žádost je zařazena zpět do pořadí dle data doručení jejího doplnění. V případě nesplnění podmínek pravidel hl.m. Praha žádost zamítne, o čemž žadatele písemně informuje. 3) Instalace a zprovoznění nového ekologického zdroje musí být provedeno a následně dokladováno v souladu s příslušnými technickými normami a bezpečnostními předpisy odbornou firmou. 4) V rámci posouzení žádosti o dotaci bude ze strany MZO MHMP posuzováno, zda poskytnutí dotace nenaplní znaky veřejné podpory. 5) Výše dotace: dotace nemůže být vyšší než žadatelem skutečně vynaložené a doložené náklady (s omezením dle následující tabulky); Investiční akce Dotace Maximální výše dotace A Přeměna neekologického vytápění na ekologické zdroj pro 1 – 4 jednotek 25.000 Kč max. 50 % doložených nákladů zdroj pro 5 a více jednotek 200.000 Kč max. 30 % doložených nákladů B Přeměna lokálních topidel ve prospěch vytápění centrálního typu zdroj pro 1 – 4 jednotek 20.000 Kč max. 50 % doložených nákladů zdroj pro 5 a více jednotek 100.000 Kč C Modernizace plynového vytápění centrálního typu zdroj pro 1 – 4 jednotek 20.000 Kč max. 50 % doložených nákladů zdroj pro 5 a více jednotek 100.000 Kč max. 30 % doložených nákladů D Instalace tepelných čerpadel typ země/voda, voda/voda 60.000 Kč max. 50 % doložených nákladů typ vzduch/voda, vzduch/vzduch 40.000 Kč max. 50 % doložených nákladů E Instalace zdrojů využívajících dřevo a dřevní palivové produkty 30.000 Kč max. 50 % doložených nákladů F Instalace solárních kolektorů k ohřevu vody a přitápění 5.000 Kč / 1 m2 (absorpční plochy) max. 40.000 Kč na jeden systém max. 50 % doložených nákladů 6) MZO MHMP v návaznosti na provedené vyhodnocení předložených dokladů navrhne výši dotace. 7) Návrh o přidělení dotace žadateli předkládá člen Rady hl.m. Prahy pro oblast životního prostředí ke schválení Radě hl.m. Prahy, u dotace do 200.000,- Kč, případně Zastupitelstvu hl.m. Prahy, u dotace nad 200.000,- Kč. 8) Rozhodnutí Rady hl.m. Prahy a Zastupitelstva hl.m. Prahy je konečné a nelze se proti němu odvolat. IV. Smlouva 1) Po schválení přidělení dotace Radou hl.m. Prahy, případně Zastupitelstvem hl.m. Prahy, podepíše za poskytovatele Smlouvu o poskytnutí dotace z programu Čistá energie Praha 2014 (dále jen „smlouva“) ředitelka odboru MZO MHMP. 2) Poskytovatel uzavře s žadatelem smlouvu a v souladu s touto smlouvou vydá odboru účetnictví Magistrátu hl.m. Prahy nejpozději do 8 kalendářních týdnů od podpisu smlouvy oběma stranami příkaz k úhradě. V. Kontrola 1) Žadatel je povinen umožnit poskytovateli průběžnou a následnou veřejnoprávní kontrolu. 2) Následnou veřejnoprávní kontrolu plnění smluvních podmínek ze strany žadatele, po celou dobu trvání smlouvy (10 let), provádí v souladu s příslušnými právními předpisy odbor kontrolních činností Magistrátu hl.m. Prahy v součinnosti s MZO MHMP. Pravidla Programu Čistá energie Praha 2014 I. Všeobecné podmínky pro poskytnutí dotace Dotace hl.m. Prahy na přeměnu topných systémů z tuhých nebo kapalných paliv na ekologicky ušlechtilá paliva a využití obnovitelných zdrojů energie na území hl.m. Prahy (dále jen „dotace“) slouží jako motivace fyzických nebo právnických osob k realizaci změn topných systémů ve prospěch ušlechtilých paliv nebo k využití obnovitelných zdrojů energie (dále jen „OZE“) v trvale obývaných bytových objektech nevyužívaných k podnikání (dále jen „byt“). Dotační řízení probíhá v souladu se z. č. 131/2000 Sb., o hl.m. Praze ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. Dotace jsou finanční prostředky z rozpočtu hl.m. Prahy, které jsou poskytovány na realizaci projektů v oblasti životního prostředí dle ust. § 68 odst. 2 písm. l), resp. § 59 odst. 3 písm. g) zákona. Hlavní město Praha (dále jen „poskytovatel“) si vyhrazuje právo změnit podmínky dotačního programu, pokud by došlo ke změnám souvisejících předpisů. 1) Možnost získání dotace se týká všech fyzických osob s občanstvím členského státu EU a s trvalým bydlištěm na území České republiky a právnických osob se sídlem na území České republiky, které vlastní nebo užívají na území hl.m. Prahy byt, a které v tomto bytě zprovozní ekologický zdroj v termínu od 1. 9. 2013 do 30. 9. 2014. 2) Dotace se vztahuje na: a) přeměnu neekologického topného systému ve prospěch topného plynu nebo elektřiny, případně přechod na centrální zásobování teplem; b) náhradu neekologického topného systému ve prospěch OZE (např. tepelná čerpadla); c) náhradu ekologického topného systému topným systémem využívajícím OZE (s výjimkou dřeva a dřevních palivových produktů), pokud na původní zdroj nebyla v předchozích deseti letech poskytnuta dotace; d) náhradu lokálních topidel (elektrické přímotopy, plynová topidla typu WAW, apod.) vytápěním centrálního typu (elektrický kotel, plynový kotel nebo CZT), pokud na původní topidla nebyla v předchozích deseti letech poskytnuta dotace; e) modernizaci plynového vytápění centrálního typu výměnou původního plynového kotle za nový, pokud na původní kotel nebyla v předchozích deseti letech poskytnuta dotace; f) ohřev vody a přitápění solárními kolektory; g) využití OZE v novostavbách (nevztahuje se na dřevo a dřevní palivové produkty). 3) Dotace se nevztahuje na: a) topný systém využívající topný plyn, elektřinu nebo centrální zásobování teplem, nainstalovaný v novostavbě a nové půdní vestavbě; b) přechod z centrálního zásobování teplem (CZT) na jakoukoliv jinou formu vytápění; c) topný systém, který konstrukčně umožňuje spalovat i neekologická paliva; d) ekologický zdroj, na který byla přidělena dotace z jiného dotačního titulu. 4) Dotaci lze přidělit v rámci bytu pouze na jeden zdroj v rozmezí deseti let. 5) Dotace budou poskytovány pouze do vyčerpání finančních prostředků určených k tomuto účelu v rozpočtu hl.m. Prahy v závislosti na datu podání žádosti, doložené všemi požadovanými doklady, respektive na datu doplnění žádosti kompletními doklady. Na dotaci není právní nárok. 6) Na podávání a vyřizování žádosti se nevztahuje z. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. II. Žádost o poskytnutí dotace 1) Poskytovatel dotaci poskytne pouze na základě písemné „Žádosti o poskytnutí dotace z Programu Čistá energie Praha 2014“ (dále jen „žádost“), podané na předepsaném formuláři a dodání fotokopií nezbytných dokladů uvedených v bodě II.3). 2) Formulář žádosti je k dispozici na odboru městské zeleně a odpadového hospodářství Magistrátu hl.m. Prahy (dále jen „MZO MHMP“), v informačním středisku MHMP a v elektronické podobě na stránkách www.praha.eu. 3) Nezbytné doklady k Žádosti: Potvrzení o zaplacení přeměny (instalace) energetického zdroje (faktury, účtenky, kupní smlouvy); Potvrzené záruční listy všech energetických zdrojů na něž je požadována dotace s datem uvedení do provozu, případně ve výjimečných případech protokol o uvedení do provozu včetně výrobních čísel těchto zdrojů (datum na těchto dokladech v období od 1. 9. 2013 do 30. 9. 2014 je rozhodující pro uplatnění žádosti); Revizní zprávy energetického zdroje; Pokud žadatel není vlastníkem bytu, doloží svoji žádost písemným souhlasem vlastníka s projektem, který je předmětem žádosti o dotaci; Oznámení stavby (přeměny nebo instalace nového ekologického zdroje) místně příslušnému stavebnímu úřadu s razítkem podání. Výjimku tvoří modernizace stávajícího plynového vytápění (výměna plynového kotle); V případě zastupování žadatele jinou fyzickou nebo právnickou osobou je nutno doložit originál plné moci s ověřenými podpisy, případně ověřenou kopii plné moci; V případě využití OZE dvě fotografie dokládající realizaci zařízení (1x foto objektu a 1x foto nového zdroje). Fotografie je možné zaslat i elektronickou formou, a to na email dotace.topeni@praha.eu; Pokud je žadatelem právnická osoba, doloží svojí žádost kopií dokladu o právní subjektivitě; Doklad o bankovním spojení (netýká se žadatelů požadujících úhradu dotace složenkou). 4) Žádost doloženou nezbytnými doklady předloží žadatel ke kontrole z hlediska kompletnosti oddělení udržitelné energetiky MZO MHMP (Jungmannova 35, dveře č. 418, telefonní číslo 236 004 314, emailová adresa dotace.topeni@praha.eu). Následně podá žádost včetně všech dokladů v podatelně Magistrátu hl.m. Prahy. 5) V případě formálních nedostatků nebo technických nejasností si může MZO MHMP vyžádat další doplňující doklady. K posouzení dostatečnosti dokladů je oprávněn pouze MZO MHMP. 6) Lhůta pro podání žádosti je nejpozději do 30. 9. 2014. Dodržení tohoto termínu je základní podmínkou pro poskytnutí dotace. III. Evidence a posuzování žádosti 1) Evidencí žádosti a jejím vyhodnocením dle Pravidel Programu Čistá energie Praha 2014 (dále jen „pravidla“) je pověřen MZO MHMP. 2) Podaná žádost bude evidována a vyhodnocena podle předepsaných podmínek (při zachování pořadí podání žádosti). Žádost neúplná, nedostatečně vyplněná, nedoložená požadovanými doklady nebo nepodepsaná ztrácí pořadí. Žadatel bude k doplnění žádosti vyzván do 30 kalendářních dnů od data podání žádosti. Nedoplní-li žadatel žádost v předepsaném termínu nebo nebude-li doplnění dostatečné, bude jeho žádost vyřazena a poskytnutí dotace zamítnuto. Doplněná žádost je zařazena zpět do pořadí dle data doručení jejího doplnění. V případě nesplnění podmínek pravidel hl.m. Praha žádost zamítne, o čemž žadatele písemně informuje. 3) Instalace a zprovoznění nového ekologického zdroje musí být provedeno a následně dokladováno v souladu s příslušnými technickými normami a bezpečnostními předpisy odbornou firmou. 4) V rámci posouzení žádosti o dotaci bude ze strany MZO MHMP posuzováno, zda poskytnutí dotace nenaplní znaky veřejné podpory. 5) Výše dotace: dotace nemůže být vyšší než žadatelem skutečně vynaložené a doložené náklady (s omezením dle následující tabulky); Investiční akce Dotace Maximální výše dotace A Přeměna neekologického vytápění na ekologické zdroj pro 1 – 4 jednotek 25.000 Kč max. 50 % doložených nákladů zdroj pro 5 a více jednotek 200.000 Kč max. 30 % doložených nákladů B Přeměna lokálních topidel ve prospěch vytápění centrálního typu zdroj pro 1 – 4 jednotek 20.000 Kč max. 50 % doložených nákladů zdroj pro 5 a více jednotek 100.000 Kč C Modernizace plynového vytápění centrálního typu zdroj pro 1 – 4 jednotek 20.000 Kč max. 50 % doložených nákladů zdroj pro 5 a více jednotek 100.000 Kč max. 30 % doložených nákladů D Instalace tepelných čerpadel typ země/voda, voda/voda 60.000 Kč max. 50 % doložených nákladů typ vzduch/voda, vzduch/vzduch 40.000 Kč max. 50 % doložených nákladů E Instalace zdrojů využívajících dřevo a dřevní palivové produkty 30.000 Kč max. 50 % doložených nákladů F Instalace solárních kolektorů k ohřevu vody a přitápění 5.000 Kč / 1 m2 (absorpční plochy) max. 40.000 Kč na jeden systém max. 50 % doložených nákladů 6) MZO MHMP v návaznosti na provedené vyhodnocení předložených dokladů navrhne výši dotace. 7) Návrh o přidělení dotace žadateli předkládá člen Rady hl.m. Prahy pro oblast životního prostředí ke schválení Radě hl.m. Prahy, u dotace do 200.000,- Kč, případně Zastupitelstvu hl.m. Prahy, u dotace nad 200.000,- Kč. 8) Rozhodnutí Rady hl.m. Prahy a Zastupitelstva hl.m. Prahy je konečné a nelze se proti němu odvolat. IV. Smlouva 1) Po schválení přidělení dotace Radou hl.m. Prahy, případně Zastupitelstvem hl.m. Prahy, podepíše za poskytovatele Smlouvu o poskytnutí dotace z programu Čistá energie Praha 2014 (dále jen „smlouva“) ředitelka odboru MZO MHMP. 2) Poskytovatel uzavře s žadatelem smlouvu a v souladu s touto smlouvou vydá odboru účetnictví Magistrátu hl.m. Prahy nejpozději do 8 kalendářních týdnů od podpisu smlouvy oběma stranami příkaz k úhradě. V. Kontrola 1) Žadatel je povinen umožnit poskytovateli průběžnou a následnou veřejnoprávní kontrolu. 2) Následnou veřejnoprávní kontrolu plnění smluvních podmínek ze strany žadatele, po celou dobu trvání smlouvy (10 let), provádí v souladu s příslušnými právními předpisy odbor kontrolních činností Magistrátu hl.m. Prahy v součinnosti s MZO MHMP.

Autor: Praha

Zpět

Tel: 317471095
GSM: 721 055 519
FAX: 317 471 095
e-mail: info@chciklimu.cz
Cool trade engineering, s.r.o.
Poděbradská 174/8
190 00 Praha 9
IČ: 28874013 DIČ: CZ28874013
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
městským soudem v Praze,
oddíl C vložka 150465
Číslo účtu: 228359386 / 0300 | Datová schránka: fj67u4m